Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Cyngor ac Arweiniad Covid-19

Mae Undeb y Myfyrwyr yn deall y bydd gan lawer o fyfyrwyr bryderon a chwestiynau am eu sefyllfa academaidd, ariannol, a tai o ganlyniad i bandemig Covid-19. Rydym hefyd yn ymwybodol y gallai lles ac iechyd meddwl myfyrwyr gael eu heffeithio.

Felly rydym wedi creu adran penodol ar ein gwefan lle gallwch ddod o hyd i'r cyngor mwyaf diweddar, nodwch fod y sefyllfa o amgylch Covid-19 yn debygol o barhau i newid y tymor hwn a byddwn yn ceisio sicrhau ein bod yn darparu'r wybodaeth ddiweddaraf.

Covid-19 Advice & Guidance

The Students’ Union understands that many students will have concerns and questions about their academic, financial, housing situation as a result of the Covid-19 pandemic. We are also aware that students’ wellbeing and mental health may also be affected.

We've created a dedicated section on our website where you'll find the most recent advice and guidance, please note the situation around Covid-19 is likely to continue to change this term and we will try to ensure we provide the most up-to date information.

Dewch o hyd i'r Gymdeithas, Clwb neu Brosiect Gwirfoddoli

A wnaethoch chi golli allan ar ymuno â chlwb, cymdeithas neu brosiect gwirfoddoli yn y semester cyntaf? Oeddech chi'n gwybod nad yw hi byth yn rhy hwyr yn y flwyddyn i ymuno ag un o'n grwpiau? Mae'r rhan fwyaf o'n grwpiau yn dal i fod yn weithredol ar-lein, hyd yn oed yn ystod y cyfnod clo! Dewch draw i un o'n sesiynau galw heibio, siaradwch â swyddog sabothol a'n pwyllgorau gweithredol i ddarganfod pa gyfleoedd sydd ar gael a dod o hyd i'r grŵp i chi.

Find the society, club or volunteering project for you.

Did you miss out on joining a club, society or volunteering project in first semester? Did you know that it is never too late in the year to join one of our groups? Most of our groups are still active online, even during lockdown! Come along to one of our drop-ins, talk to a sabbatical officer and our executive committees to find out what opportunities are available and find the group for you.

Gwobrau Landlordiaid

Rydym am ddathlu'r gwaith a'r ymdrech a wneir gan landlordiaid ledled y ddinas sy'n darparu tai o ansawdd uchel i fyfyrwyr. Yn rhy aml o lawer yr ydym ni yn clywed am y drwg a’r hyll o ran tai myfyrwyr, rydym felly wedi ail-lansio’r fenter hon, fel rhan o Ymgyrch Tai Undeb Bangor, i gydnabod y mawr a’r da. Rydym yn edrych ymlaen at glywed gan fyfyrwyr a chydnabod y landlordiaid hynny sy'n mynd yr ail filltir i'w myfyrwyr.

Landlord Awards

We want to celebrate the work and effort put in by landlords across the city who provide students with high-quality housing. All too often we here about the bad and the ugly when it comes to student housing, we have therefore re-launched this initiative, as part of Undeb Bangor’s Housing Campaign, to recognise the great and the good. We are looking forward to hearing from students and recognising those landlords who go the extra mile for their students.

Arolwg Mislif

Diolch o galon i bawb wnaeth cwblhau ein harolwg! Bydd darganfyddiadau’r arolwg yn help ni i deilwra’r prosiect i’ch anghenion chi.

Byddem yn i’w defnyddio i ddewis cyflenwyr addas i ddechrau dosbarthu cynnyrch mislif dros yr wythnosau nesaf!

I bawb sydd â diddordeb mewn rhannu eich profiadau ynglŷn â misglwyfau a thlodi mislif, byddwn yn eich e-bostio’n fuan, felly cadwch lygad ar eich e-byst!

Period Survey

A huge thank you to everyone who completed our survey! The results will inform the pilot scheme, helping us tailor the project to your needs.

We will use them to decide on a suitable supplier to kick start distribution of free period products in the coming weeks!

For those of you who expressed interest in sharing your experiences on menstruation and period poverty, we will be emailing you soon so keep a look out.

Student Space

Cofiwch fod Student Space yma i wneud pethau'n haws i chi ddod o hyd i'r gefnogaeth y mae arnoch ei hangen yn ystod pandemig y coronaferiws. Ewch i studentspace.org.uk

Hefyd gallwch chi ymuno â'n trafodaeth grŵp ar-lein gyda'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl a Cyswllt@Bangor bob prynhawn Mercher am 1pm i siarad am bob agwedd ar lesiant. Nid ydych o dan unrhyw bwysau i siarad; gallwch wrando, a gallwch anfon neges breifat at un o'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl i ofyn am apwyntiad yn y sesiwn galw heibio sy'n dilyn. Er mwyn ymuno efo’r sesiynau yma cysylltwch gyda brajna.greenhalgh@bangor.ac.uk.

Student Space

Remember that, Student Space is making it easier for you to find the support you need during coronavirus. Head over to studentspace.org.uk

Also, every Wednesday afternoon at 1pm you can join our online group discussion with the Mental Health Advisors and Connect@Bangor to talk about all aspects of well-being. You are under no pressure to speak; you can just listen, and you can private message one of the Mental Health Advisers to request an appointment in the drop-in session that follows. To join these session contact brajna.greenhalgh@bangor.ac.uk.

Created By
Richard Glyn
Appreciate

Credits:

Created with an image by BlenderTimer - "coronavirus corona virus"