Loading

Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid in een notendop

Vrijwilligerswerk in Vlaanderen?

Vlaanderen telt 750.000 vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is een essentieel onderdeel van onze samenleving: in vele verschillende domeinen nemen vrijwilligers een cruciale rol op. Vrijwilligers zijn noodzakelijk en bepalen in grote mate het sociale weefsel en samenhang.

Het beleid dat zorgt voor mogelijkheden, ondersteuning en bescherming van de vrijwilliger is echter versnipperd: er is de institutionele context van het federale België, het Vlaamse niveau, de provinciale en lokale overheden én elke sector of domein waarbinnen een beroep wordt gedaan op vrijwilligers, is nagenoeg op zichzelf aangewezen. Het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid van de Vlaamse Regering wil daar iets aan doen. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk krijgt daar een rol in.

In het Vlaams Regeerakkoord 2014 - 2019 lezen we: “De bescherming van vrijwilligers is nu te fragmentarisch geregeld, met diverse ongelijkheden tot gevolg. De toenemende bureaucratisering zet een rem op het vrijwilligerswerk. We ontwikkelen daarom een gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid. De versnippering van expertise en informatiekanalen pakken we aan.”

Actieplan Vrijwilligerswerk

Een beter statuut, minder papierwerk en minder regels. Dat zijn de basisingrediënten in het actieplan van het Gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid. Het actieplan van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) is goedgekeurd door de Vlaamse regering, na consultatie van de verschillende adviesraden. Nu kan er verder worden gewerkt aan de uitrol van het traject.

Het actieplan heeft 3 doelstellingen:

  • een beter wetgevend kader en statuut,
  • betere informatie en ondersteuning
  • en minder regels.

Er zijn acties op zowel Vlaams, federaal als lokaal niveau voorzien.

In het Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid denken mensen van verschillende beleidsdomeinen na over vrijwilligerswerk in Vlaanderen, samen met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk en de Verenigde Verenigingen. Elk beleidsdomein kan ook voorzien in een Verticaal Overleg Vrijwilligersbeleid, waar middenveld- en sectorale organisaties inspraak krijgen. Verschillende adviesraden bogen zich ook over het actieplan.

Rol van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in het Vlaams Vrijwilligersbeleid

In 2014 schreef het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk al dat meer ondersteuning en minder versnippering het vrijwilligerswerk in Vlaanderen deugd zou doen.

‘Vrijwilligerswerk gebeurt niet zomaar’. Daarom is het essentieel om een stimulerend, vrijwilligersvriendelijk klimaat te ontwikkelen waarin het engagement van de Vlamingen gestalte krijgt, met aandacht voor de nodige erkenning en waardering.

Dit memorandum voor de verkiezingen werd opgepikt en omgezet in het Vlaams Regeerakkoord. Sindsdien is het Vlaams Steunpunt betrokken bij het Vlaams Vrijwilligersbeleid. In het Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid speelt het een coördinerende rol. Daarnaast krijgt het steunpunt verschillende opdrachten in het actieplan:

1. Promotie en sensibilisering: denk aan de Week van de Vrijwilliger, de Internationale Dag van het Vrijwilligerswerk, ...

2. Steunpuntrol voor vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en lokale besturen:

  • Informatie en advies over de vrijwilligerswet, vrijwilligersmanagement, ...
  • Vorming organiseren, maar ook in kaart brengen en afstemmen tussen verschillende spelers
  • Inzetten op competentiedenken: in kaart brengen en promoten
  • Inzetten op toegankelijkheid: goede praktijken verzamelen en onderzoek
  • Doorverwijzen bij klachten naar de juiste instanties

3. De gratis vrijwilligersverzekering: continueren en actualiseren

4. www.vrijwilligerswerk.be

Intussen werd, naast het actieplan, ook al een visietekst op vrijwilligerswerk door de Vlaamse regering gerealiseerd. Vrijwilligerswerk zuiver houden, bescherming en waardering zijn belangrijke elementen in die visietekst.

En nu?

Het actieplan wordt nu stap per stap uitgevoerd. Het Horizontaal Overleg Vrijwilligersbeleid blijft hier een belangrijke rol in spelen. Het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk verwacht om de extra taken uit het actieplan op te nemen een nieuwe beheersovereenkomst en uitbreiding van middelen in de loop van 2018. In een tweede fase wordt bekeken hoe het steunpunt kan evolueren naar een expertisecentrum.

Created By
Lies Pelsmakers
Appreciate

Credits:

Created with images by TanteTati - "peanuts nuts snack nutrition healthy nibble decoration" • Pexels - "concept man papers person plan planning research" • Alexas_Fotos - "teamwork fit together together" • GregMontani - "directory away direction"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.