HOEK 1 werkvormen

Herhaling meervoudige intelligentie.

Maak de Kahoot quiz over meervoudige intelligenties. KLIK HIER. Hiervoor moet je bij de docent zijn.

Wanneer je ergens een fout had zal je de kennis over die intelligentie nog moeten bijschaven. Dit doe je zo:

  • Je maakt een presentatie in adobe spark page(online), powerpoint, keynote over de intelligentie waar je het minst over wist.
  • In die presentatie staan alle kenmerken van die intelligentie. Beantwoord volgende vragen daarvoor. De leerling denkt vooral in? De leerling wordt aangetrokken tot? Welke vaardigheden en voorkeuren heeft de leerling?
  • Pas elke intelligentie toe op plastische opvoeding. Formuleer hoe je een leerling met een bepaalde intelligentie kan boeien in de les. Dit doe je voor alle intelligenties.

Je presentatie of link stuur je door naar de docent met in het onderwerp van de e-mail: werkvormen: HOEK 1

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.