Klimaattop Energie opwekking door de wind

De bedoeling

  • De bedoeling
  • Buurt
  • Speeltoestellen
  • Wind of mens

Welke toestellen?

  • Schommels
  • Draaiattractie
  • Lantaarnpaal in het midden

Voor wie?

  • Leuk voor kinderen
  • Kinderen leren omgaan met energie

Einde

Credits:

Created with images by ryse5 - "playground park slide" • Regionaal Archief Alkmaar - "Speeltuin De Batavier" • Violinka - "swing empty swings playground" • ino paap - "speeltuin"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.