ตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

" นครเนื่องเขต สุดเขตพระนคร"

ประวัติความเป็นมาชุมชนตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตลาดโบราณนครเนื่องเขตเป็นตลาดเก่าแก่ริมสองฝั่งคลองที่ยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเสด็จประพาสคลองแสนแสบถึงสี่แยกท่าไข่ ทรงทอดพระเนตรสถานที่และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมฝั่งคลอง คลองนครเนื่องเขตได้ถูกขุดขึ้นตามพระประสงค์ของรัชกาลที่ 5 เพื่อช่วยเรื่องเส้นทางการคมนาคมทางน้ำให้สะดวก ช่วยย่นเวลาการเดินทางการค้าขายระหว่างเมืองบางกอกและฉะเชิงเทรา ผ่านไปร้อยปีกว่า เรื่องราวของพระองค์กลายเป็นตำนานที่น่าภาคภูมิใจของบรรพบุรุษที่เล่าขานมาให้ลูกหลานฟังมาสู่คนรุ่นเราทุกวันนี้ คลองนครเนื่องเขตมีความหมายรวมว่า พื้นที่ติดต่อกับกรุงเทพฯ ทางคลองยาวมาจนถึงตำบลเนื่องเขต สองฝั่งคลองเป็นเรือนไม้ปลูกติดกัน มีตลาดชุมชนไทยจีนขนานไปกับริมคลอง ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่คล้ายของเดิมมากที่สุด เช่น อาคารบ้านเรือน วิถีการดำเนินชีวิตริมสองฝั่งคลองที่ผู้คนยังใช้ชีวิตรูปแบบเดิมๆให้ได้เห็นแม้บางส่วนจะทรุดโทรมได้กาลเวลา

ข้อมูลทั่วไปของชุมชนตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขต

ตั้งอยู่ในตำบลเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตลาดโบราณนครเนื่องเขต เป็นตลาดเก่าแก่ริมสองฟากฝั่งคลองนครเนื่องเขตที่มีมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ลักษณะเป็นบ้านเรือนไม้และตลาดของชุมชนไทย จีนขนานไปกับริมคลอง และมีทางเดินเท้าและสะพานเชื่อมถึงกัน เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ได้ฟื้นฟูภาพวิถีชีวิตของชุมชนชาวตลาดริมคลองขึ้นมาใหม่ โดยจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหาร พื้นเมืองนานาชนิด อาทิ ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว ขนม กาแฟโบราณ ผลไม้ และพืชผัก มีทั้งร้านค้าบนบกและเรือพายขายอาหารในลำคลอง

ความโดดเด่นของตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขต

  • ชุมชนตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอัตลักษณ์ของชุมชนที่เหมาะสมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะมี สถาปัตยกรรมสมัยโบราณ ชุมชนมีประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีความผูกพันระหว่างกัน
สถาปัตยกรรมของชุมชน ได้แก่ เรือนไม้โบราณ ศาลเจ้าไท่จื่อเอี๊ย และศาลเจ้าปุนเถ้ากง

เรือนไม้โบราณ

  • เรือนไม้แบบโบราณเป็นเรือนแถวทอดตัวติดต่อ ทั้งสองฝั่งคลองตลาด ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับจีน เรือนไม้ดังกล่าวอยู่คู่กับชุมชนตลาดน้ำมาอย่างยาวนานตั้งแต่เริ่มตั้งชุมชนจากการตั้งรกรากของคนไทยเชื้อสายจีนทำให้ผู้อยู่อาศัย มีความรู้สึกผูกพัน หวงแหน ต้องการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่กับชุมชน สะท้อนให้เห็นว่า เรือนไม้โบราณเป็นจุดเด่นของชุมชนตลาดน้ำอีกแห่งหนึ่ง

ศาลเจ้าไท่จื่อเอี๊ย และศาลเจ้าปุนเถ้ากง

“อัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของตลาด มีศาลเจ้าไท่จือเอี๊ยกับปุนเถ้ากง ซึ่งเป็นสถานที่ ศักสิทธิ์ของบรรพบุรุษ ที่ชาวชุมชนกราบไหว้ สักการบูชาสืบทอดมากันมาอย่างยาวนาน”

ตลาดน้ำนครเนื่องเขต เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจีน ตั้งอยู่บริเวณสองฝั่งคลองของตลาด มีสถาปัตยกรรมจีน คือ ศาลเจ้าไท่จื่อเอี๊ย และศาลเจ้าปุนเถ้ากง โดยก่อสร้างมานานกว่า 50 ปี ด้วยแรงศรัทธา และความเชื่อชาวชุมชนตลาดน้ำนครเนื่องเขต ศาลเจ้าแห่งนี้นับเป็นอีกสถานที่สำคัญของชุมชนตลาดน้ำ สื่อให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวจีน ผู้อยู่อาศัยภายในชุมชนมีมุมมองต่อศาลเจ้าทั้งสองว่าเป็นจุดเด่นของตลาดน้ำที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยและจีน

มา ช็อป ชิม ตลาดน้ำกันเถอะ
แผนที่ตลาดน้ำโบราณนครเนื่องเขต

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.