Endring gjennom Innsikt - Introduksjon til sinnets iboende potensiale

GRATIS TEMAKVELDER

Som en forberedelse til kommende kurs– og utdanningsaktiviteter i Vestfold inviterer vi til åpne temakvelder i Larvik og Tønsberg.

Tønsberg: Torsdag 16. mars, kl 19.00, Frivillighetssentralen, Tjømegaten 11C

Larvik: Onsdag 5. april, kl 18.00, Colab, Torget 8

Oppleve livet som en strøm av ny innsikt og erkjennelse - og å være åpen for de muligheter som livet byr på.

_____________________________

Du har et naturlig, iboende potensiale

  • Oppleve økende grad av sinnsro
  • Kunne gå gjennom livets uunngåelige opp- og nedturer med letthet
  • Ha tilgang til indre velvære uavhengig av dine nåværende og tidligere omstendigheter
  • Være mere engasjert og tilstede i livet, i mer kontakt med dine ressurser og inspirasjon
  • Oppleve en dypere evne til å lytte og å kunne kommunisere klart og tydelig
  • Ha mer kjærlighet og forståelse i alle relasjoner

______________________________

Erkjennelsen av hvordan vi opplever livet, verden rundt oss, og våre tanker og følelser har en avgjørende innflytelse på vår livsglede, skaperkraft, produktivitet, indre stabilitet og evne til å ta i bruk vårt iboende potensiale.

Misforståelser leder ofte til utilsiktede komplikasjoner, konflikter og mangel på effektivitet og medfører en stor grad av unødvendig stress og personlig utilfredshet.

______________________________

I løpet av disse kveldene vil vi utforske noen enkle prinsipper som, kort fortalt, er ansvarlig for hvordan vi opplever livet i sin helhet

Forståelsen av disse prinsippene gir oss mulighet til å operere ut fra et ståsted av indre balanse og et klart sinn.

______________________________

Om den eneste tingen folk lærte var å ikke være redd for sin egen opplevelse, ville det alene forandre verden - Syd Banks

Norsk 3P skole ønsker å tilby håp og svar i forhold til menneskehetens mest presserende problemer, gjennom å øke bevisstheten og forståelsen angående de grunnleggende prinsippene som ligger bak hele vår opplevelse av livet og verden rundt oss.

Skolen vil ha base i Tønsberg-regionen, med aktiviteter, kurs- og undervisningsprogrammer. I tillegg vil vi tilby online programmer for dem som bor lengre unna

______________________________

Hvem vi er som står bak dette:

Velkommen

Created By
Kirsti Naper
Appreciate

Credits:

Created with images by Trondheim byarkiv - "Nedre Leirfoss (1955)" • AbelEscobar - "ray beach sky" • soldatnytt - "flickr (11 of 45)"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.