Kinder-en Jeugdjury Vlaanderen

De Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen is een project van Iedereen leest! voor boekenwurmen tussen 8 en 16 jaar.

Bib Beersel organiseert dit voor 4 verschillende leeftijdscategoriƫn:2e en 3e graad lager onderwijs en 1e en 2e graad van het secundaire onderwijs.

Op hun leesmenu staan de 8 beste boeken van het voorbije jaar voor hun leeftijdscategorie.

De kinderen en begeleiders lezen deze 8 boeken en bespreken ze in groep.

Elke leesgroep komt 4 maal samen in Bib Beersel. Leesplezier, ontdekking en interactie staan hierbij centraal.

Logo KJV
Ze wikken en wegen...
...tot er een favoriet uit de bus komt die misschien de juryprijs in de wacht sleept.

Iedereen leest! verzamelt alle stemmen in Vlaanderen. Op het KJV-feest, waar ook onze KJV-leden uitgenodigd zijn, wordt per leeftijdscategorie een winnaar uitgeroepen. Bovendien kunnen de KJV-ers op het eindfeest de auteurs en illustratoren van de gelezen boeken ontmoeten.

Winnaars KJV 2015

'De KJV is een ontdekkingstocht: ze lezen boeken die zij zelf niet zouden uitkiezen en juist daardoor verbreden ze hun horizon en ontwikkelen hun eigen smaak. Van alles eens proeven, dat is het fijnste.'

Celine Heyvaert - begeleidster groep 4 KJV Beersel

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.