Фотосинтеза основа живота

Фотосинтеза је јединствен процес у природи током којег се у присуству сунчеве светлости од неорганских једињења- воде, минералних соли и угљен-диоксида, стварају органска једињења- шећери и ослобађа кисеоник. Шећери и кисеоник су неопходни за добијање енергије која је потребна свим живим бићима за животне процесе.Зато и можемо рећи да је фотосинтеза основа живота. Овај процес могу да обављају организми који имају хлорофил а то су пре свега биљке.

Ћелије са хлоропластима

Сићушни делови ћелија фотосинтетских организама, органеле зване хлоропласти, садрже хлорофил, зелени пигмент који упија сунчеву енергију.

Формула фотосинтезе
Created By
Abies Alba
Appreciate

Credits:

Created with images by PublicDomainPictures - "bonsai tree green"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.