Zeur Niet Koor Logo

We kregen een opdracht van school om een logo te maken voor het koor zeur niet.

Ik ben begonnen met schetsen, dit zijn de schetsen die ik heb gemaakt.

De schetsen lijken totaal niet op de uiteindelijke logo's

Ik ben in illustrator een beetje gaan kijken wat ik met het logo kon doen want ik was niet tevreden met mijn schetsen, toen uiteindelijk kwam ik op het idee om 2 zingende mensen te gebruiken als basis voor mijn logo's aangezien de logo's voor een koor zijn dus het leek mij wel toepasselijk. het lettertype dat ik heb gekozen is Lobster die heb ik gekozen omdat ik het wel sierlijke letters vind en het past wel goed bij muziek.

Het eerste logo zijn 2 mensen die zingen ze zingen zeur niet. Ik heb dit zo gedaan omdat in een koor gezongen word, daarom dus de 2 zingende mensen en ik heb zeur niet er zo bij gezet zodat het lijkt of ze zeur niet zingen.

Het tweede logo zijn weer 2 mensen die zingen maar deze keer staat de naam zeur niet onder de 2 mensen ook is het iets grooter zodat het makkelijker te lezen is. ik heb dit zo gedaan om het logo er meer uit te laten springen het is duidelijk te zien en te lezen.

Het derde logo is ook weer 2 mensen die zingen. Ze zingen weer zeur niet maar deze keer spat het er wat meer uit. Ik heb dit zo gedaan om het logo wat duidelijker te maken.

Mijn voorkeur gaat naar het tweede logo omdat ik die toch het beste vind passen bij een koor hij ziet er goed uit, niet rommelig en het is duidelijk te zien en te lezen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.