ยู ฟุ อิ น . . คื อ เ มื อ ง เ ล็ ก ๆ ใ น เ ก า ะ คิ ว ชู

อ ยู่ใ น จั ง ห วั ด โ อ อิ ต ะ

ส ถ า นี ร ถ ไ ฟ ยู ฟุ อิ น

ใ ช้ เ ว ล า เ พี ย ง 2 ช ม. . . จ า ก ฟู กุ โ อ ก ะ

โ ด ย ร ถ ไ ฟ สุ ด เ ก๋ Yufuin no mori

เ มื อ ง ที่ . . . . ดู ร ว ม ๆ แ ล้ ว มี เ ส น่ ห์

เ มื อ ง น่ า รั ก . . ตั้ ง แ ต่ ก้ า ว จ า ก ส ถ า นี

บ ร ร ย า ก า ศ ถ น น ห ลั ก ใ น ตั ว เ มื อ ง
มี เ ทื อ ก เ ข า ยู ฟุ . . . อ ลั ง ก า ร อ ยู่ ด้ า น ห น้ า
นั่ ง ร ถ ม้ า ช ม เ มื อ ง ชิ ล ๆ

เ ดิ น ต า ม ถ น น ห ลั ก เ ข้ า ม า เ รื่ อ ย ๆ . . . จ ะ พ บ กั บ

ร้ า น อ า ห า ร ส ไ ต ล์ วิ น เ ท จ อิ ป เ ต อ ร์ . . . . เ ย อ ะ ม า ก
โ ซ น ส ว น ด อ ก ไ ม้ แ ล ะ น ก ฮู ก ไ ว้ ถ่ า ย รู ป เ ล่ น

ร้ า น ค้ า ม า ก ม า ย ต ล อ ด ท า ง

ห มู่ บ้ า น แ ถ ว นี้ เ ป็ น ต้ น แ บ บ โ อ ท อ ป เ มื อ ง ไ ท ย
o n s e n แ บ บ ส า ธ า ร ณ ะ . . . ก็ ม า

แ ล ะ สุ ด ย อ ด ไ ฮ ไ ล ท์ ข อ ง ที่ นี่ ก็ คื อ . . . .

K i r i n L a k e

K i r i n L a k e : ท ะ เ ล ส า ป เ ล็ ก ๆ ริ ม เ ข า

อ ยู่ สุ ด ท า ง เ ดิ น ข อ ง ถ น น

บ ร ร ย า ก า ศ . . . . สุ ด ส โ ล วไ ล ฟ์

บ ริ เ ว ณ นี้ ช่ ว ง ใ บ ไ ม้ เ ป ลี่ ย น สี . . . ส ว ย ม า ก ม า ย

เ มื อ ง แ ห่ ง รี ส อ ท ต า ก อ า ก า ศ ชั้ น ดี

ล อ ง ไ ป พั ก สั ก . . . 1 คื น

แ ล้ ว คุ ณ จ ะ ห ล ง รั ก ยู ฟุ อิ น . . . . . เ ห มื อ น เ ร า

Credits:

P a g e : T r a v e l a L o t

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.