Invitation Lørdag d. 12.8.2017 kl. 12.00-15.00

Kære 4.B.

I inviteres hermed til vores fælles fødselsdag lørdag d. 12.8.2017 kl. 12.00-16.00.

Vi mødes på Fortet på græsplænen nærmest Karlslunde. (Samme sted som sidste år).

Vi skal hygge, grille og spille spil. Husk påklædning efter vejret.

Kærlig hilsen Camilla F & Alberte

S.U. Senest 7.8.2017 til Camilla F's mor (Christina) tlf. 20 71 63 98 eller Albertes mor (Heidi) på tlf. 23 34 43 80.

Credits:

Created with images by Unsplash - "concert performance audience" • cbaquiran - "birthday cake cake birthday"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.