Informatiebericht 2 Team Bedrijfsbureau

In mijn 2de informatiebericht staan de volgende onderwerpen centraal: personeel, nieuwjaarsbijeenkomst, Inkoop en contractmanagement, vertaling van beleid naar uitvoering, beter benutten van eigen capaciteit, het A3-werkplan concern en de vooruitblik.

Philip

Personeel

Dinsdag hebben wij 2 kandidaten gesproken voor de vacature kwaliteitsmedewerker Jeugd. Beide kandidaten zien wij volgende week vrijdag in de tweede ronde.

Hugo heeft deze week er een kleindochter bij gekregen, gefeliciteerd!

Met Niels heb ik afgesproken dat zijn dienstverband bij Driessen nog zeker een half jaar verlengd wordt.

De vader van Leo Schraven (teammanager Toegang) is donderdag na een sterfbed van enkele dagen in alle rust overleden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

De personele nieuwjaarsbijeenkomst werd niet heel erg goed bezocht, mijn beeld is dat dit vooral te maken had met datum waarom deze bijeenkomst is georganiseerd. Onze burgemeester heeft aangegeven dat de onderwerpen: De connectie en de invloed van het politieke spel vanwege de verkiezingen in 2018 aan de orde zullen zijn.

Inkoop en contractmanagement

De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) is per 1 januari 2017 een feit. De personele invulling gaat geschieden vanaf 1-4-2017. De gemeente Rheden heeft besloten om een groot aantal percelen t.a.v. regionale inkoop en contractmanagement voor Jeugd en WMO bij deze MGR te beleggen. Dit betekent dat onze reguliere formatie moet inkrimpen van 1,5 fte naar 1,0 fte. Dit omdat voor dit deel de werkzaamheden regionaal belegd zijn. Wij blijven ook op lokaal niveau ondersteunen op het gebied van inkoop en contractmanagement. Voor het ontvlechten heb ik aan Zsolt gevraagd om een ontvlechtingsdocument te maken. Volgende week bespreek ik met de inkoop en contractmanagementdiscipline over dit document , ook is er later die week een gesprek met de gemeentesecretaris over dit onderwerp.

Van beleid naar uitvoering

Afgelopen week is pijnlijk duidelijk geworden dat rond veranderingen rond WMO vervoer niet op tijd klaar waren en niet goed doordacht zijn, van wat ik noem van beleid tot uitvoering. Een aantal van jullie heeft daar nadrukkelijk mee te maken gekregen, vervelend want er moeten allerlei dingen (tijdelijk) gefixed worden dat levert te veel frustratie en onnodig veel tijdsdruk op. Dit moet en kan veel beter. In het management team hebben wij afgesproken dat naast aandacht op het onderdeel "projectleiderschap" ook het proces van beleid naar uitvoering goed doordacht moet worden. Ik heb op mij genomen om samen met de leden van het grootoverleg WMO deze handschoen op te pakken en met verbetervoorstellen te komen

Beter benutten van eigen capaciteit

Ik heb aan Berry gevraagd om de ruimte die er is binnen de discipline inzichtelijk te maken zodat eerst de kwetsbare een-mensfunctie binnen de discipline worden opgelost en met de discipline WMO in overleg te gaan om te kijken waar ondersteuning nodig is. Ik heb gezien dat afgelopen donderdag een gezamenlijk overleg is geweest om te kijken hoe wij dat samen gaan organiseren. Mijn complimenten!

Concern A3-plan 2017

Het concern A3 is in concept gereed. Alle teammanagers hadden de behoefte om het concern A3 plan te doorleven. Ik heb afgelopen zelf deze werksessie begeleid. Het doorleven hebben wij gedaan op inhoud, welke veranderingen gaan wij zien als wij de voorgenomen acties en resultaten hebben uitgevoerd en wat vinden wij daarvan? Daarnaast hebben wij stil gestaan bij hoe maken wij de resultaten zichtbaar en hoe gaan wij (bij)sturen. Het is ons gelukt om met een heel stel afspraken tot voorgenomen verbeteringen te komen, een mooi resultaat.

Vooruitblik volgende week

De volgende week ga ik aan de slag met de volgende onderwerpen: ontvlechting discipline inkoop en contractmanagement, effectiviteit van subsidies (project), tussenevaluatie stage van Elles bij Sociale Recherche. Evaluatie met Berteke over 2016 en vooruitblik naar 2017, ik zit bij de tweede ronde van de sollicitatiegesprekken teammanager Uitvoering. Dinsdagavond is er orientatieavond van de gemeenteraad met o.a. als onderwerp de implementatie van de Omgevingswet. Met het directieteam spreken wij donderdag over het verder vormgeven aan de doorontwikkeling, 2de ronde van gesprekken kwaliteitsmedewerker Jeugd.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.