Loading

Вдаючись до хронології історії, можна впевнено сказати, — Конституція, як державний Закон України була прийнята ще за часів Ярослава Мудрого — це була кодифікація законів Київської Русі «Руська правда», в основу якої було покладено давньоруське звичаєве право.

5 квітня 1710 року у м. Бендери було укладено Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького. У вітчизняній літературі цей акт отримав назву "Конституція Пилипа Орлика"

Корогод, Г. І. Перша Конституція України. Пилип Орлик і його діяльність в еміграції [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г. І. Корогод, В. П. Гробова ; М-во внутрішніх справ України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ України, Сумська філія. – 2-ге вид., доп. – Суми : Університетська книга, 2011. – 127 с.

Серед конституційно-правових актів чільне місце посідає Конституція УНР, прийнята Центральною Радою 29 квітня 1918 року, яка юридично оформила відродження державності України.

За радянського періоду української державності було прийнято чотири конституції (1919, 1929, 1937 та 1978 рр.). Вони повністю копіювали союзні конституції і були формальними, оскільки не відбивали реального стану справ тогочасного суспільства. Багато дослідників вважають ці конституції квазіконституціями, оскільки вони мали здебільшого декларативний характер і розроблялися спершу в ідеологічних відділах ЦК КПРС.

Поновлення української державності 1991 року обумовило необхідність здійснення в Україні кардинальних демократичних перетворень, запровадження у вітчизняну державно-правову практику загальновизначних надбань сучасної теорії конституоналізму. Змінилась організація державної влади — відбувся поділ на законодавчу, виконавчу і судову, виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути Президента України, конституційної юрисдикції, Збройні Сили України та ін.

Важливим етапом в українському державотворенні й законотворчості, у розвитку українського суспільства і держави стало прийняття 28 червня 1996 року нової Конституції України

Гетьман, В. П. Як приймалась Конституція України [Текст] : нотатки учасника розробки Основного Закону України / В. П. Гетьман. – Київ, 1996. – 126 с.

Конституція України 1996 р. створила основу нової системи права України, всіх її галузей і насамперед такої галузі, як конституційне право України.

Конституці́йне пра́во України — провідна (фундаментальна) галузь національного права, являє собою сукупність правових норм, перш за все принципів і норм конституції, які закріплюють основи політичної та економічної організації суспільства, форму держави, порядок і принципи формування та компетенцію органів державної влади, основи правового статусу людини і громадянина.

Оволодіння цією галуззю права передбачає насамперед всебічне пізнання і осмислення чинної Конституції України, яка є не лише актом найвищої юридичної сили, а й найвищою національною політичною і духовною цінністю, втіленням і засобом реалізації національних ідей.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.