Loading

Ennakointiosaaminen +verkosto-osaamisesta kevät 2017 S.L.

Ennakointi on toimijoiden yhdessä tekemää tulevaisuustyötä. Sen tarkoituksena on tuottaa tietoa lyhyeltä, keskipitkältä ja pitkältä aikaväliltä päätöksenteon tueksi. Se on prosessi, joka joukkoistaa ja osallistaa sekä parhaimmillaan käynnistää toimintaa. http://emma.pilkahdus.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102

Pirkanmaan ennakointipalvelu http://pilkahdus.fi/
Mitä on ennakointi? http://emma.pilkahdus.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
Ennakoinnilla on vaikuttavuutta vain, jos se on luonnollinen osa johtamis- ja päätöksentekojärjestelmää. Ennakointi tukee strategista johtamista sen eri vaiheissa. Ennakointi auttaa suunnittelemaan tarvittavia toimenpiteitä, se on tekemistä, ja sen avulla voidaan arvioida onnistumista sekä korjata toimintaa. http://emma.pilkahdus.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=103

Ammattialojen tulevaisuuden näkymät - julkaisu 2013 http://www.pilkahdus.fi/sites/default/files/ammattialojen_tulevaisuuden_nakymat_2013_final.pdf

  • tarjoaa tietoa eri ammattialojen osaamistarpeista ammatinvalinnan tueksi
  • esitellään lähivuosina työllisyystarpeissa tapahtuvia alakohtaisia muutoksia 18 eri ammattialalta
  • millaisia taitoja tarvitaan ja mitkä ammatit erityisesti työllistävät
  • tarjoaa uusia ajatuksia ja syötteitä rikastuttamaan ammatinvalintapohdintaa

Toimialojen nopeat rakennemuutokset heijastuvat yhä nopeammalla tahdilla myös koulutus- ja osaamistarpeisiin. Juuri tämän muutosnopeuden vuoksi ennakointitiedolle on tarvetta niin nuorilla kuin aikuisikään ehtineillä ammatinvaihtajillakin. Vaikka toimenkuvat eriytyvät ja erikoistuvat jatkuvasti, on eri aloilla myös vahvistuvia yhteispiirteitä. Näitä ovat esimerkiksi verkostotyöskentely, projektimaisuus sekä talous ja asiakkuushallinta. Erityisesti ICT- ja ympäristöosaaminen leikkaavat yhä vahvemmin jokaista toimialaa, eivätkä vain teollisuutta. (http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tyo#.WKlpKBu7p9A)

Ennakointi VAAOssa - ennakointityö tulevaisuusfoorumin tavoin on alkamaisillaan. Alueellisen koulutuksen tulevaisuusfoorumi - Valkeakoskella? Esko Korkeakoski (virtaaajassa.fi 3.5.17)

Uudet teknologiat ja digitalisaatio vs. palvelut Kuva 1. Ennustamisen lähtökohdaksi on otettava yksilö. (Ennakointikamari 14.12.16)

Ennakointikamari

http://ennakointikamari.fi/askeleet-ammattiosaamiseen-2015/

  • Elinkeinoelämän ja Uudellamaalla toimivien koulutuksen järjestäjien tavoitteena on varmistaa, että tulevaisuuden osaaminen vastaa työelämän tarpeisiin.
  • Ennakointikamari on Helsingin seudun kauppakamarin, Uudenmaan liiton sekä Uudellamaalla toimivien ammatillisten koulutuksen järjestäjien sekä ammattikorkeakoulujen ennakointiyhteistyötä.
  • Ennakointikamari on foorumi, jossa osallistujien välistä tiedonvaihtoa tuetaan avoimella keskustelulla, joka liittyy eri aloilla ja työpaikoilla tarvittavaan osaamiseen.
  • Pilkahdus on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa mihin suuntaan maailma kehittyy, miten Pirkanmaalla muutokset nähdään ja koetaan ja millaisia johtopäätöksiä niistä alueellamme voidaan tehdä.

Osaamisen ennakointifoorumi http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/osaamisen_ennakointifoorumi

Osaamisen ennakointifoorumi muodostuu yhdeksästä eri aloja edustavasta ennakointiryhmästä sekä ennakointiprosessia tukevasta ohjausryhmästä. Ennakointiryhmien sihteeristö koostuu Opetushallituksen asiantuntijoista. Ennakointiryhmissä ovat edustettuina työnantajat, työntekijät ja yrittäjät, ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut, opetushenkilöstö, alan tutkimuksen edustajat ja opetushallinto. Ennakointiryhmät on asetettu ajalle 1.1.2017 - 31.12.2020.

Aleksi Kuitunen: Mitä on koulutuksen ennakointi? http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi

Koulutuksen ennakoinnilla pyritään selvittämään, kuinka paljon ja minkälaista koulutusta tulevaisuudessa tarvitaan. Ennakointi voi painottua joko määrällisesti tai laadullisesti. Lähtökohtana koulutuksen ennakoinnissa on useimmiten tulevaisuuden työvoiman tarve. Tällöin koulutuksen ennakointiin liittyvät keskeisesti myös toimialojen ja klustereiden sekä ammattien, ammattiryhmien ja toimialojen ammattirakenteiden ennakointi.

Opetushallitus ennakoi valtakunnallisia pitkän aikavälin työvoima- ja koulutustarpeita (määrällinen ennakointi) sekä kehittää osaamistarpeiden (laadullinen) ennakointia. Ennakoinnin taustalla on laaja yhteistyöverkosto, jonka muodostavat eri ministeriöt, tutkimuslaitokset, alueviranomaiset sekä työmarkkinajärjestöt.

Tulevaisuuden kunta -suurteos on lähes 60 kirjoittajan yhteistyön tulos. Noin 560-sivuisen kirjan voi ladata Kuntaliiton verkkosivuilta tai tilata Kuntaliiton verkkokirjakaupasta.
INFOGRAAFI (S. Lamminpäältä saatu termi) Oivalluksesta https://ek.fi/mita-teemme/innovaatiot-ja-osaaminen/osaaminen-ja-koulutuspolitiikka/oivallus/
Oili Orispää: Tulevaisuuden työ on vaikeaa, mutta se pitää aivot vireänä http://yle.fi/uutiset/3-8779854

Nuorille töitä Pirkanmaa -tapahtuma 4.5.17 Tärkeintä tulevan työntekijän ja työnantajan kohtaaminen sekä samalla verkostoituminen!

http://toimistot.te-palvelut.fi/-/nuorille-toita-pirkanmaa-tapahtumasta-tyota-ja-tietoa-nuorille-aikuisille-?redirect=http%3A%2F%2Ftoimistot.te-palvelut.fi%2Fpirkanmaa%3Bjsessionid%3D84060B9C638C5F9277B52FA4C76E66BF%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_pa7ZGa0RIVJt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_

Työllisyyskatsaus http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57561/Pirkanmaan_tyollisyyskatsaus_Helmikuu+2017.pdf/3ebf2fba-65e6-4cf7-850e-b2f542c02958

TELMA (työelämän kehittäminen erikoislehti) -lehdet, Tampereen Kauppakamari -lehdet, Petri Sotaraudan aineisto Across Green your skills+.

"Muutoksessa on visio kaikkein tärkein. Pitää olla selkeä kuva siitä, miten muutos on parempi kuin se tila, jossa nyt ollaan. Ellei näin ole, muutos kyllä tulee, mutta sitä vastustetaan ja lopputulos on huono. Tarvitaan kolmen i:n strategia muutoksen onnistumiseksi: tekemisessä pitää olla IDEOITA, INTOA ja ILOA!" totesi Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Anssi Vanjoki puhuessaan sote- ja maakuntauudistusseminaarissa Tampereella muutosjohtamisesta. (Knuuttila, A. 2017. Sote haastaa ponnistamaan dinosaurusajalta digitaalisuuteen. Tampereen Kauppakamari -lehti 4/2017, 19)

Frank Martela: Innostus tuo tuottavuutta http://telma-lehti.fi/innostus-tuo-tuottavuutta/ Erityisen tärkeää innostus on luovaa panosta vaativissa asiantuntijatehtävissä ja asiakaspalvelutehtävissä. Eli juuri sellaisessa työssä, jota tulevaisuudessa yhä useampi meistä tekee, kun rutiinityöt automatisoidaan.

Voiko ilman ennakointia olla visioita? Miten ennakointi näkyy opon arkisessa työkentässä?

Created By
Maka L
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.