Fossiele brandstof Gemaakt door: jarno meijerink 2K2

Fossiele brandstof is brandstof dat komt uit de grond: zoals kool olie ect. Ze zijn ook vaak in het nieuws want ze zeggen dat het opraakt. Eigenlijk zijn fossiele brandstoffen oude of dode planten die zijn versteend zoals plankton.

Voordelen en nadelen

De voordelen zijn dat het pakken van deze energie heel makkelijk is daarom gebruiken veel arme mensen het als brandstof want het is makkelijk te pakken

De nadelen zijn dat het niet goed voor het milieu is, het warmt de aarde op dus dan smelt de Noordpool en de zuidpool en dan komt er meer water en het begint ook nog op te raken.

Wanneer raken de brandstoffen op

Als de brandstoffen minder worden dan wordt het gelijk ook duurder Dus meer mensen kunnen het dan niet kopen. Maar we weten niet zeker wanneer het opraakt misschien over 20 of wel 40 jaar. Greenpeace zegt dat het opraakt in 2090.

Dit was mijn spark page ik hoop dat jullie wat hebben geleerd!!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.