ZONNE-ENERGIE Gemaakt door: LiNdsy lassche h2k4.

Zonne-energie is engergie dat van de zon afkomt. Daar krijgen we warmte en licht van. De zon is een ster en ligt 150 miljoen km af van de aarde. De energie van de zon heet kernfusie.
Ook planten hebben te maken met zonne-energie voor een fotosynthese, daarbij hebben ze water en koolstofdioxide nodig. De fotosynthese gebruikt maar 1% van de energie op aarde.
Natuurlijk gebruiken mensen ook zonne-energie. Die energie hebben we nodig voor bijvoorbeeld je telefoon. Of voor het licht in je huis, dat gebruik je met zonne-panelen.
Water heeft ook met zonne-energie te maken. Water verdampt door de warmte van de zon. Daardoor kan de temperatuur kouder worden.
Einde :)

Credits:

Created with images by ernohannink - "Zonne-collectoren in het dak van de serre - Fort Bronsfoort Zutphen" • Conanil - "Corsica Ferries" • Tsippendale - "hepatica spring spring plant" • bearinthenorth - "berlin the reichstag people" • Pok_Rie - "sunset seascape water motion" • FaceMePLS - "Zonne-energie"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.