Loading

Fair-Play Restaurants EEN LABEL DAT VERTROUWEN INBOEZEMT

EEN POSITIEVE ACTIE OM RESTAURANTS TE PROMOTEN DIE DE REGELS NALEVEN EN GEZONDE EN EERLIJKE CONCURRENTIE AANMOEDIGEN

Restaurateurs en traiteurs zijn getalenteerde mannen en vrouwen met passie voor hun vak. Zij stellen alles in het werk om hun klanten elke dag een mooie en intense ervaring te bieden die alle zintuigen streelt en een blijvende herinnering achterlaat van een mooi moment met de familie, als koppel of in groep rond een lekkere maaltijd en waarbij gezelligheid, genieten en de relatie tussen mensen centraal staan.

Maar zij zijn ook baas van een kleine onderneming met verantwoordelijkheden tegenover hun klanten, personeel, leveranciers en onderneming. Zij moeten ervoor zorgen dat hun onderneming levensvatbaar, voldoende rendabel en in staat is om te investeren en innoveren.

Dit vereist een markt waar alle spelers te werk gaan volgens dezelfde regels.

Oneerlijke concurrentie legt een ondraaglijke druk op restaurants en traiteurs die het fair proberen te spelen en alle sociale en fiscale regels toepassen.

Deze dumping is per slot van rekening slecht voor iedereen, zowel voor de restaurateurs, de klanten, het personeel, de leveranciers als de staat.

Hoe kunnen wij uit deze onevenwichtige situatie geraken waar slechts de helft van de spelers de regels naleven?

Door controles van de autoriteiten en sancties? Dat is niet het model waarin wij willen leven en ondernemen!

Door aanmoediging van echte burgerzin en eerlijk gedrag? Ja, dat is het klimaat dat wij willen aanmoedigen!

Met dit project van een “Fair Play Restaurant”-label willen wij de volgende waarden benadrukken en aanmoedigen: ondernemings- en innovatiezin, streven naar kwaliteit en transparantie, concurrentie gebaseerd op talent en niet op sociale en fiscale dumping.

Samen met de restaurateurs, klanten, ondernemingen, leveranciers en autoriteiten kunnen wij een gezonde context creëren waarin alle restaurants en traiteurs onder dezelfde noemer vallen met respect voor de normen, de klanten en het personeel. Dit vereist compenserende socio-economische maatregelen die rekening houden met de realiteit van het beroep. Dit is de unieke kans om de sector klaar te stomen voor een officiële en rendabele toekomst.

En dat is ook de doelstelling van deze actie: uit de grijze zone komen en de black box omvormen tot witte kassa.

HET LABEL “FAIR PLAY RESTAURANT”

Restaurants met het label fair play hebben de “geregistreerde kassa met fiscale data module” (soms ook “black box” genoemd) geactiveerd en overhandigen hun klanten een geldig BTW kasticket zoals bepaald door de wet.

De mededeling “restaurant in orde en met geactiveerde geregistreerde kassa” staat tot nu toe nergens online. Alleen klanten die het concept kennen, kunnen na betaling van hun rekening zien dat het kasticket conform is.

Vandaag hebben vermoedelijk slechts de helft van de restaurants in België hun wettelijk geregistreerd kassasysteem geactiveerd. Zij leven de sociale en fiscale regels na en geven blijk van ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij moeten echter opboksen tegen de oneerlijke concurrentie van zaken die nog altijd voor een deel zwartwerken…

FAIR PLAY RESTAURANTS VERDIENEN HET OM GEPROMOOT TE WORDEN MET HUN FAIR PLAY LABEL!

Het is belangrijk dat consumenten, zowel particulieren als bedrijfsleiders, goed geïnformeerd worden over de “fair play”-positie van het restaurant waar zij willen eten!

Voor particulieren is dit een belangrijke ethische kwestie. Zij hebben steeds meer aandacht voor de eerbiediging van het algemeen belang en de sociale bescherming van de werknemers.

Dit is voor meer dan 150.000 werknemers in de sector de garantie dat zij correct aangegeven worden en volledige sociale bescherming hebben in geval van arbeidsongeschiktheid of hun pensioen.

Voor zelfstandigen, bedrijfsleiders of werknemers die om beroepsredenen op restaurant gaan, is het zeer belangrijk dat zij er zeker van kunnen zijn dat hun restaurantuitgaven aanvaard worden als beroepskosten of terugbetaald worden door hun werkgever! En dus gerechtvaardigd worden met een geldig btw-ticket (en niet meer met een “handgeschreven” bonnetje)!

Voor de leveranciers van restaurants wordt het steeds belangrijker om hun steun te betuigen aan restaurants die kiezen voor fiscale transparantie in heel de bevoorradingsketen.

Bovendien moedigen wij de aflevering van een geldig kasticket en betaling met bankkaart of smartphone-applicatie aan. Het betekent voor iedereen winst qua tijd en hygiëne, maar vooral qua veiligheid!

Kortom, fair play restaurants zijn de toekomst en gunstig voor iedereen!

VERZOEK AAN ALLE RESTAURATEURS EN TRAITEURS OM HUN FAIR PLAY TE TONEN

De Belgian Restaurants Association wil geen zwarte lijst met “slechte leerlingen” opstellen, maar wil een positieve actie voeren waarbij de restaurants gepromoot worden die kiezen voor fiscale fair play.

Als verantwoordelijke beroepsvereniging zeggen wij hun: “U heeft gelijk dat u uw geregistreerde kassa met fiscale module geactiveerd heeft”. Want niet alleen de controles en sancties nemen toe, maar ook de burger wordt zich steeds bewuster van de fiscale ethiek en eist dat restaurants een maatschappelijk verantwoorde houding aannemen. De burger, zelf een brave belastingbetaler, en zich er goed van bewust dat hij btw betaalt als hij de rekening krijgt, is vandaag niet meer tolerant tegenover fraude en eist terecht dat iedereen de regels volgt.

Bravo voor de fair play restaurants, want zij anticiperen! De meeste betalingen zullen immers met een bankkaart of betaalapplicatie gebeuren en de fiscus zal binnenkort alleen kastickets aanvaarden van een geregistreerde kassa met fiscale data module als bewijs van restaurantuitgaven die aftrekbaar zijn als beroepskosten.

Een fair play restaurant kiezen is dus cruciaal voor een miljoen ondernemingen en zelfstandigen in België en enkele miljoenen werknemers die af en toe een onkostennota indienen!

CERTIFICATIEPROCES

Restaurateurs en traiteurs die hun geregistreerde kassasysteem met fiscale module geactiveerd hebben, kunnen het label “Fair Play Restaurant” krijgen.

Zij worden gevraagd om hun certificatieaanvraag online te formuleren op de website van de Belgian Restaurants Association.

Zij dienen een scan of foto te downloaden van een btw-ticket afkomstig van hun geregistreerde kassa van de dag van hun aanvraag.

Dit ticket wordt geanalyseerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Indien het ticket conform is, krijgt het restaurant het label “Fair Play Restaurant”.

Zo kan het restaurant de klant informeren en het label “Fair Play Restaurant” tonen met behulp van visuele media in de zaak, op de eigen website en op alle websites waar het restaurant vermeld wordt.

HOE HERKENT U EEN RESTAURANTTICKET VAN EEN GEREGISTREERD KASSASYSTEEM MET FISCALE MODULE?

Dat is heel eenvoudig. Deze kastickets hebben een verplicht formaat en zijn voorzien van nummers bepaald door de fiscale regelgeving.

De oude “btw-bonnetjes” zijn alleen nog geldig voor horecazaken die voor minder dan 25.000 € per jaar verkopen (ofwel minder dan 100 € per dag…) waar voedsel ter plaatse wordt geconsumeerd (broodjeszaken of cafés met een heel beperkt aanbod van warme snacks…) of in het uitzonderlijke geval dat het geregistreerd kassasysteem met fiscale module van het restaurant defect is en dat dit defect aangegeven werd.

Dankzij het label “Fair Play Restaurant” hoeven particuliere of professionele consumenten zich geen vragen meer te stellen over de geldigheid van het kasticket dat zij ontvangen. Zij kunnen vol vertrouwen naar een restaurant gaan waar het label “Fair Play Restaurant” niet alleen zichtbaar getoond wordt in het restaurant zelf, maar ook op de website van het restaurant en op de website van de Belgian Restaurants Association.

Dit label wordt elk jaar vernieuwd om te kunnen garanderen dat de zaak zich nog altijd houdt aan sociale en fiscale fair play.

DE FANS VAN HET LABEL “FAIR PLAY RESTAURANT”

De grote bedrijfsorganisaties, zowel de interprofessionele als sectorale, waarderen de actie “Fair Play Restaurant”.

Binnenkort zullen zij in hun interne regels (“expenses policy”) opnemen dat alleen restaurantkosten die gerechtvaardigd zijn met een wettig kasticket recht geven op een terugbetaling als onkostennota.

Ook de leveranciersorganisaties in de voedingssector steunen dit beleid.

De vakbonden stemmen uiteraard in met de naleving van de fiscale en sociale regels, vooral de regels die volledige sociale bescherming van de werknemers in de sector garanderen.

Uiteindelijk zullen de consumenten dit model van restaurants, waar er niet vals gespeeld wordt, goedkeuren en aanmoedigen!

DE EERSTE FANS VAN HET LABEL “FAIR PLAY RESTAURANT” ZIJN DE RESTAURATEURS

Verklaring van Paul van Havere, restauranthouder en voorzitter van het Fair Play Restaurant Comité

“De huidige situatie is onhoudbaar. De restaurants die de regels toepassen, krijgen oneerlijke concurrentie van restaurants die de prijzen de hoogte in jagen en de kwaliteit naar beneden halen door deels te blijven zwartwerken. Als er niets gedaan wordt, zullen de goede leerlingen hun deuren moeten sluiten en blijven alleen de valsspelers voortbestaan! Helaas verspreiden sommige horecafederaties nog altijd berichten die angst inboezemen en onjuist informeren. Wij willen de voordelen van de witte kassa voor de restaurateur duidelijk maken. En deze voordelen zijn talrijk: opwaardering van de zaak, een gerust gevoel dankzij het einde van een dubbele boekhouding met alle risico’s die dit met zich meebrengt (boetes, chantage van personeel…), een gerichter beheer, personeelsbinding, 100% recuperatie van de btw, duidelijkere relaties met de leveranciers, enz. Wij hopen oprecht dat de actie Fair Play Restaurant zowel particuliere als professionele klanten duidelijk zal informeren over hun vermogen om de zaken te kiezen die de regels naleven en hun personeel respecteren en bijgevolg alle marktspelers ertoe te brengen om met dezelfde spelregels te werken. Dat is per slot van rekening voor iedereen voordelig. Klanten die systematisch een geldig btw-ticket eisen, zijn veel doeltreffender dan een legertje controleurs. Dus op naar positieve sociale wedijver!”

Verklaring van Frank Fol, voorzitter van de Meesterkoks van België

“De concurrentie tussen restaurants moet gebaseerd zijn op de kwaliteit van de keuken en de ervaring die aan de klant geboden wordt en niet op prijsdumping door restaurants die hun omzet en de uren van hun werknemers niet volledig aangeven. Dat heeft vandaag geen enkele zin meer. Ik stel vast dat de Europese landen waar de gastronomie en restaurants het uitstekend doen, de landen zijn die erin geslaagd zijn om hun markt te reguleren. Daarom steunen “The Mastercooks of Belgium” het initiatief van het label “Fair Play Restaurant” van de Belgian Restaurants Association. Als wij niet in deze richting doorgaan, creëren wij een vicieuze cirkel met de achteruitgang van de kwaliteit en een geoutsourcete of geïndustrialiseerde keuken. Eerlijk gezegd, wanneer ik de kwaliteit van de Belgische keuken zie, dan hebben wij er alle belang bij om deze knowhow en vindingrijkheid te beschermen. Wij moeten ermee stoppen om elkaar te verzwakken door sociale en fiscale fraude steeds verder op te drijven! Deze wijze van werken zit trouwens in ons charter ingebakken”

Verklaring van Catherine Kirszbaum, mede-uitbaatster van restaurant Les Filles

“De filosofie van ons restaurant is respect! Voor de kwaliteit en authenticiteit van de producten, de smaak en het plezier van lekker eten, onze gezondheid, de planeet en onze medewerkers. Voor ons is het vanzelfsprekend dat wij een sociale ethiek volgen waarbij verantwoordelijkheid centraal staat! Er wordt niet geknoeid, niet met de producten of het resultaat van die producten! Ja, wij passen inderdaad de regels van het spel toe. Het weegt echter zwaar dat wij moeten vaststellen dat dit ons onder druk zet, omdat andere zaken in de buurt of verder weg oneerlijke concurrentie aan de dag leggen tegenover ons. Zij geven hun omzet en personeelsuren namelijk niet volledig aan. Wij willen niemand met de vinger wijzen, maar wij zouden wel graag hebben dat iedereen dezelfde regels naleeft en deze zijn niet zo erg als iedereen ze toepast! Om al deze redenen heb ik zonder aarzelen het “Fair Play Restaurant” aangevraagd en ik wijd de lijst in, hopende dat wij morgen allemaal fair play zullen zijn.”
DE BELGIAN RESTAURANTS ASSOCIATION BLIJFT EEN VOORTREKKERSROL SPELEN INZAKE DE EISEN TEN VOORDELE VAN RESTAURANTS EN TRAITEURS

De Belgian Restaurants Association moedigt eerlijke concurrentievoorwaarden aan via de creatie en aflevering van het label “Fair Play Restaurant”, maar wijst ook op haar eisen ten voordele van de zelfstandigen en kmo’s in de restaurant- en traiteursector.

De B.R.A bevestigt dat niets meer kan rechtvaardigen dat de regering geen steunmaatregelen toekent aan deze arbeidsintensieve sector als heel de sector alle inkomsten en uitgaven aangeeft.

De B.R.A heeft een heel duidelijk lastenboek ingediend bij de federale regering en de ministers van economie, zelfstandigen en kmo’s, financiën, werkgelegenheid en sociale zaken.

Er werden al enkele maatregelen genomen: 360 netto-overuren, flexijobs, RSZ-kwartaalbijdrageverminderingen voor restaurants die de geregistreerde kassa gebruiken, verbetering van het systeem voor jobstudenten.

Dit zijn stappen in de goede richting, maar ze zijn niet voldoende om de levensvatbaarheid van de restaurants te garanderen.

De Belgian Restaurants Association vraagt heel uitdrukkelijk dat er dringend extra steunmaatregelen komen die voltijds werk in de sector aanmoedigen voor alle Fair Play Restaurants. Deze voorstellen werden door de B.R.A voorgelegd aan de regering. Ze zijn interessant, technisch mogelijk en budgettair realistisch en zijn het voorwerp van actieve besprekingen tussen de B.R.A en de bevoegde ministers.

Eis 1

De vermindering van 500/800 euro per kwartaal van de RSZ-werkgeversbijdragen bij gebruik van de geregistreerde kassa met fiscale module, vandaag beperkt tot 5 werknemers, moet geldig zijn voor 10 werknemers.

Eis 2

De 360 netto-overuren voor voltijdse werknemers moeten kunnen worden gebruikt zonder van tevoren “een buitengewone werktoename” te rechtvaardigen. Deze voorwaarde kan onmogelijk nageleefd worden in een sector waar de omvang van de werkuren elke dag afhangt van het aantal klanten dat de zaak bezoekt.

Eis 3

Het btw-tarief op niet-alcoholhoudende dranken moet in overeenstemming gebracht worden met het tarief voor voeding, namelijk 12%.

Eis 4

We vragen een grotere flexibiliteit voor de werktijdregeling aangepast aan de realiteit van het beroep.

Eis 5

Om een echte opleving van de sector te bevorderen, moeten de restaurantuitgaven van de zelfstandigen en ondernemingen beroepskosten vormen die 100% aftrekbaar zijn en niet 69% zoals dat vandaag het geval is. En deze moeten uiteraard gerechtvaardigd worden met een btw-ticket van een geregistreerd kassasysteem met fiscale module.

Over de B.R.A

De Belgian Restaurants Association is opgericht door restauranthouders voor restauranthouders om de chefs en zaakvoerders van restaurants en de traiteurs in België in hun hoedanigheid van zelfstandige ondernemers en bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen te vertegenwoordigen. De B.R.A telt momenteel 450 leden. De organisatie treedt enerzijds op als lobby die de economische moeilijkheden in de restaurant- en traiteursector aanklaagt en anderzijds als plaats waar de kwaliteit van de Belgische gastronomie wordt gepromoot en verdedigd.

Voor meer informatie: www.b-r-a.be | Steven Rosseel – Gedelegeerd bestuurder van de Belgian Restaurants Association | 0484 95 26 86 | sr@b-r-a.be

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.