Trening og helse Treningslære 2

Trening har positiv effekt på kroppen. Riktig trening forebygger hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, overvekt og fedme, kreft, og muskel- og skjelettlidelser.

HJERTE-OG KARSYKDOMMER

Skyldes ofte en kombinasjon av et kosthold som gir lite gunstig sammensetning av blodfettstoffer, og at funksjonen i blodårene ikke er god nok til å unngå at blodfettet begynner å samle seg i åreveggene.

Regelmessig fysisk aktivitet, spesielt utholdenhetstrening, motvirker begge disse prosessene.

DIABETES TYPE 2

Sykdom som gjør at sukkerinnholdet i blodet er høyere enn normalt. Når dette skjer, er ikke lenger insulinet like effektivt til å frakte blodsukkeret fra blodbanen og inn i muskel- og levercellene. En viktig årsak til at dette skjer, er at musklene ikke lenger reagerer som de skal.

OVERVEKT OG FEDME

Den grunnleggende årsaken for overvekt og fedme er at du tar inn mer energi enn du bruker over lenger tid, altså at du spiser mer enn du forbrenner. Det er derfor viktig med regelmessig fysisk aktivitet for å unngå fedme. Overvekt kan også etterhvert føre til fler sykdommer.

KREFT

25% av krefttyper kan komme fra et dårlig kosthold, overvekt og fedme. Spesielt kreft i tykktarmen og brystkreft, men også livmorhalskreft og prostatakreft er vanlig resultater av overvekt og fedme.

MUSKEL- OG SKEJLETTLIDELSER

Credits:

Created with images by dbreen - "carrot kale walnuts" • Douglas Haase - "heart" • TesaPhotography - "diabetes finger glucose" • cocoparisienne - "thick overweight obesity" • stevepb - "thermometer headache pain" • gart - "skull skeleton bottle"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.