שמונת המופלאים מצגת הסבר על הפעלה מדעית ייחודית עבור בתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים

שמח להציג חווית פלנטריום שמגיעה עד אליכם
תמונות של הפלנטריום - מבט מבחוץ ומבפנים
Created By
פלנטרצ'יק Kazhdan
Appreciate

Credits:

WIKIPEDIA כל התמונות באדיבות אתר

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.