Loading

de best betalte sykepleierne i foretakene

I lønnen inngår årslønn, faste variable ­tillegg, tillegg for fast ubekvem arbeidstid etter arbeids­planen, og særtillegg. Overtid er ikke med. St. Olavs hospital og Helgelandssykehuset er ikke med i oversikten.

Ved Oslo universitetssykehus (OUS) jobber landets tre best betalte sykepleiere. Alle har en årslønn på over en million kroner.

1 088 097

Best betalt:

Oslo universitetssykehus (OUS)

863 179

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

851 730

Ahus

836 905

Finnmarkssykehuset

804 111

Helse Stavanger

798 000

Helse Førde

791 504

Vestre Viken

777 880

Sykehuset Østfold

740 492

Sykehuset Vestfold

728 000

Sykehuset Telemark

724 664

Helse Fonna

710 000

Helse Bergen

676 404

Helse Nord-Trøndelag

668 000

Nordlanssykehuset

611 572

Sykehuset Innlandet
Sykepleiere som jobber mye overtid, vil sannsynligvis tjene mer enn sykepleierne på vår liste.

Helseforetakene har sendt oss tallene på best betalte sykepleier, unntatt overtid. Dette er derfor ikke en total oversikt over de best betalte sykepleierne når overtid legges til.

Created By
Sissel Vetter
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.