Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Siop Swyddi

Efallai eich bod wedi sylwi bod yr Wythnos Gyflogadwyedd ymlaen yr wythnos hon. Mae ystod eang o sesiynau a digwyddiadau wedi bod yn digwydd, yn cynnwys gweithdai CV ac ymgeisio am swydd.

Mae Undeb Bangor yn gweithio’n agos â Gwasanaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd, gan ein bod yn gwybod pa mor bwysig yw gadael y Brifysgol â’r sgiliau perthnasol i ddechrau eich gyrfa.

Dyma pam fyddwn yn hyrwyddo’r neges gyflogadwyedd tu hwnt i’r Wythnos Gyflogadwyedd, er enghraifft trwy hybu Job Shop Undeb Bangor. Rydym yn deall bod nifer o fyfyrwyr yn edrych am ffyrdd o ennill arian ychwanegol, ac un o’r ffyrdd o wneud hynny yw trwy gael swydd ran-amser. Dyma pam ein bod wedi bod yn gweithio gyda chyflogwyr er mwyn rhestru cyfleoedd rhan-amser mewn un man. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth yma.

Job Shop

You may have noticed that Employability Week has been taking place this week. There have been a wide range of sessions and events, including CV and job application workshops.

Undeb Bangor is working closely with the University’s Skills and Employability Service, as we know how important it is for you to leave University with the required skills to kickstart your career.

That is why we will be promoting the employability message beyond Employability Week, such as through the promotion of Undeb Bangor’s Job Shop. We realise that many students look for ways to earn extra money, and one of the ways to do this is through getting a part-time job. That is why we have been working with employers so that part-time job opportunities are listed in one location. You can find our more here.

STREICIAU UCU

Mae UCU, Undeb addysg uwch mwyaf y DU, yn galw am 14 diwrnod o streicio. Dilyna hyn weithredu diwydiannol ar ddiwedd 2019.

Bydd y streiciau’n digwydd dros gyfnod o bedair wythnos, gan ddechrau ar ddydd Iau'r 20fed o Chwefror ac yn gorffen ar ddydd Gwener y 13eg o Fawrth.

Bydd y Brifysgol yn rhannu tudalen FAQ gyda chi dros y dyddiau nesaf, yn esbonio pam bod y streiciau’n digwydd. Bydd hefyd yn esbonio'r hyn mae’r Brifysgol yn ei wneud er mwyn lleihau eu heffaith ar eich gradd.

Os oes unrhyw gwestiynau neu bryderon gennych, cysylltwch â’ch tîm Sabothol yn yr Undeb Myfyrwyr. Gallwch gysylltu â Llywydd yr Undeb Myfyrwyr, Mark Barrow, trwy e-bostio mark.barrow@undebbangor.ac.uk

UCU STRIKES

UCU, the UK’s largest higher education Union, is calling a further fourteen days of strike action. This follows previous industrial action in late 2019.

The strike action will be taking place over a period of four weeks, starting on Thursday 20th February, and ending on Friday 13th March.

The University will be sharing an FAQ page with you over the next few days, which will explain why the strikes are happening. It will also explain what the University is doing to minimise the impact they may have upon your degree.

If you have any questions or concerns, please get in touch with your Student Union Sabbatical team. You can contact the President of the Students’ Union, Mark Barrow, by emailing mark.barrow@undebbangor.com

Diolch i bawb ddaeth i'r Fair Cyfleoedd Myfyrwyr!

Thanks to all who attended the Student Opportunity Fair!

UniBrass 2020

Penwythnos diwethaf daeth bandiau pres o ar draws y DU i Fangor er mwyn dathlu 10 mlynedd o UniBrass.

Sefydlwyd UniBrass er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr gystadlu am deitl pencampwyr bandiau pres prifysgolion. Digwyddodd y gystadleuaeth ym Mangor yn ystod 2019 a 2020, gyda pherfformiadau yn Theatr Bryn Terfel ac yn Neuadd PJ.

Hoffai Undeb Bangor gydnabod y myfyrwyr a weithiodd yn galed er mwyn sicrhau bod y gystadleuaeth yn llwyddiant- roeddem yn hynod falch o fod yn un o bartneriaid y gystadleuaeth. Hoffwn hefyd longyfarch band Pres Bangor am gyrraedd y 6ed safle yn yr adran UniBrass Shield!

UniBrass celebrated its 10th anniversary last weekend, as university brass bands from across the UK descended on Bangor.

UniBrass was set up for students to compete in an attempt to be crowned the champion university brass band. The competition took place in Bangor during 2019 and 2020, with performances in the Pontio Theatr Bryn Terfel, and in PJ Hall.

Undeb Bangor would like to recognise the students who put so much time and effort into making the competition a success – we were proud to be one of the competition’s partners. We would also like to congratulate Bangor’s brass band for finishing 6th in the UniBrass Shield section!

Efallai eich bod a diddordeb mewn...

You may also be interested in....

Diolch am ddarllen | Thanks for reading

www.UndebBangor.com

Created By
Richard Glyn
Appreciate