Ruski Car Sim Created by waldo van dijk

Mindmap

Typografie en UI

Het spel gaat over een rus die heel de zomer niks te doen heeft. Daarom wil hij zijn auto en kleren oppimpen. Het doel van het spel is om de auto om te bouwen tot een echte Ruski Car en natuurlijk een echte Adidas outfit te hebben. Ik ben op zoek naar mensen die 3d moddels en/of 3d art willen maken voor dit spel.

Created By
waldo van dijk
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.