Loading

– lønnen må opp At 40 prosent i Sykepleiens undersøkelse har vurdert å skifte yrke på grunn av dårlig lønn, bekymrer NSF-leder Eli Gunhild By.

«Hvis 40 prosent av sykepleierne faktisk sluttet i helsetjenesten, ville helsevesenet rett og slett stoppet opp.»

NSFs forbundsleder Eli Gunhild By

Har lønnsnivået ditt ført til at du i løpet av de siste 12 måneder har gjort noe av følgende?

Tallene er i prosent. Sykepleierne har kunnet krysse av for flere alternativer. Det er årsaken til at verdiene totalt overstiger 100 prosent.

Totalt svarte 1808 sykepleiere på dette spørsmålet i Sykepleiens spørreundersøkelse.

Påtatt deg flere ekstravakter?

46,2%

Vurdert å slutte i nåværende stilling for å søke jobb utenfor helsevesenet?

40%

Vurdert å slutte i nåværende stilling for å søke jobb et annet sted i helsevesenet?

30,6%

Tatt videreutdanning/spesialisering?

13,3%

Fått økt din stillingsprosent?

10,2%

Annet?

10%

Faktisk sluttet i en stilling og søkt jobb et annet sted i helsevesenet?

7,2%

Faktisk sluttet i en stilling for å søke jobbe utenfor helsevesenet?

1,7%

Hvor jobber sykepleierne som forlater yrket?

SSB har fulgt et kull sykepleiere i ti år. Tabellen viser hvor mange av de 387 sykepleierne i dette kullet som har forlatt yrket, og hvilken sektor de har gått over til. (Kilde: SSB, 2017)

Annen næring

107 sykepleiere

Offentlig transport

59 sykepleiere

Sosialtjenester

49 sykepleiere

Detaljhandel

45 sykepleiere

Undervisning

42 sykepleiere

Vikarbyrå

19 sykepleiere

…………………………………………...…...…………...…

Created By
Sissel Vetter
Appreciate

Credits:

Created with an image by BRRT - "paper recycled paper recycled paper with cell"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.