Loading

Cliciwch yma neu sgrolio lawr | Click here or scroll down

www.UndebBangor.com

Myfyrwyr yn Dychwelyd Adref dros y Nadolig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd adref ar gyfer y Nadolig, ac rydym wedi bod yn gweithio gyda'r Brifysgol i sicrhau bod cynlluniau yn ei lle a bod myfyrwyr yn derbyn gwybodaeth am y trefniadau. Byddwch wedi derbyn diweddariad gan y Brifysgol heddiw.

Dyma ddiweddariad cryno ar y trefniadau yma:

  • Bydd dysgu cyfunol, gan gynnwys gweithgaredd addysgu a dysgu personol ar y campws yn dod i ben i fwyafrif y myfyrwyr ar 4ydd Rhagfyr. Bydd rhai eithriadau, os bydd eithriad yn ymwneud â'ch cwrs bydd eich Ysgol mewn cysylltiad â chi.
  • Bydd eich amserlen yn cael ei diweddaru gydag unrhyw newidiadau, gan gynnwys lle bydd darlithoedd yn cael eu symud ar-lein.
  • Diwedd y semester yn swyddogol yw'r 18fed Ragfyr, felly o'r 7fed i'r 18fed Ragfyr bydd yr addysgu ar-lein.
  • Bydd modd i chi gael prawf Covid cyn dychwelyd adref p'un a oes gennych symptomau neu na, gallwch ddarganfod mwy yma.

Rydym am sicrhau bod holl fyfyrwyr Bangor yn gallu teithio adref os yn bosibl ac mor ddiogel â phosibl, i gadw ein holl gymunedau yn ddiogel.

Ar gyfer y myfyrwyr hynny a allai orfod aros ym Mangor dros gyfnod y Nadolig, rydym yn bwriadu darparu pecynnau cymorth i'r myfyrwyr hyn a byddwn yn eich diweddaru ar hyn yn fuan.

Students Returning Home for Christmas

This week Welsh Government have announced plans on students returning home for Christmas, and we have been working with the University to ensure plans are in place and that students receive communication on these arrangements. You will have received an update from the University today.

Here’s a brief update on these arrangements:

  • Blended learning, including in-person on-campus teaching and learning activity will end for the majority of students on the 4th December. There will be some exceptions, if an exception relates to your course your School will be in touch with you.
  • Your timetable will be updated with any changes, including where lectures are to be moved entirely online
  • The official end of semester is the 18th December, therefore from the 7th to the 18th December teaching will be online
  • Capacity will be in place for you to have a Covid test before returning home whether you have symptoms or no, you can find out more here.

We want to ensure that all Bangor students, can travel home if possible and as safely as possible, to keep all of our communities safe.

For those students that might have to remain in Bangor over the Christmas period, we are planning to provide support packages for these students and will update you on this soon.

Mae hi'n Wythnos Cynrychiolwyr Cwrs yr wythnos nesaf!

Cadwch lygad am y gwahanol ffyrdd y gallwch chi gwrdd â'ch cynrychiolwyr. Bydd eich cynrychiolwyr ysgol yn cynnal digwyddiadau yr wythnos nesaf felly gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cymryd rhan.

Next week is Course Rep Week!

Keep a look out for the different ways you can meet your reps. Your school reps will be putting on events next week so make sure to get involved.

Paid â rhuthro i arwyddo

Rydym yn cymell myfyrwyr i gymryd eu hamser cyn arwyddo cytundeb llety! Ystyriwch y pwyntiau sydd wedi'i cyflwyno isod cyn arwyddo unrhywbeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffwch ragor o wybodaeth, dewch i'n sesiwn galw heibio gyda'r Swyddfa Tai Myfyrwyr.

Take your time to sign

We are urging student to take their time when it comes to signing a housing contract! Please look at some pointers we have put together for you to consider before signing. If you have any questions or would like to know more information, come along to the drop-in sessions with the housing office!

Arolwg Sgiliau Cynaliadwyedd

Rydyn ni eisiau clywed gennych chi! Dyma gyfle i ennill £500! Gall pob myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor fod â siawns o ennill £500 trwy gwblhau'r arolwg cyfrinachol ar-lein hwn am eich amser yn y brifysgol a'r sgiliau rydych chi'n eu datblygu ar gyfer cael swydd.

Bydd yr arolwg byr, sy'n cael ei gynnal ar y cyd â Students Organising for Sustainability UK, yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau. Y dyddiad cau yw 15fed Tachwedd 2020 a bydd myfyrwyr yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill £500 neu un o 10 gwobr ail orau o £50.

Ewch yma i gymryd rhan yn yr arolwg.

Sustainability Skills Survey

We want to hear from you! Have your chance to win £500 cash! All students at Bangor University can be in with a chance of winning £500 by completing this online confidential survey about your time at university and the skills you develop for getting a job.

The short survey, which is being run in conjunction with Students Organising for Sustainability UK, will take about 15 minutes to complete. The closing date is 15th November 2020 and students will be entered into a draw to win £500 or one of 10 £50 runner-up prizes.

You can take part in the survey here.

Gwasanaeth Clicio a Chasglu

Mae Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor bellach wedi sefydlu’r prosiect ‘Cliciwch a Chasglu’ ar gyfer myfyrwyr sy’n ynysu oherwydd pandemig Coronafirws. Gall myfyrwyr gwblhau eu harcheb (ar gyfer siop Morrisons Bangor) trwy clicio yma.

Rhaid rhoi eich archeb i mewn o leiaf 24 awr cyn ei ddanfon, lle gallwch wedyn e-bostio Gareth.williams@undebbangor.com i wirfoddolwr gasglu eich archeb a'i ddanfon i brif fynedfa eich neuaddau.

Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i fyfyrwyr sy'n hunan-ynysu yn unig, ac mae ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener 10: 00-16:00.

Click and Collect Service

Student Volunteering Bangor have now set up the ‘Click and Collect’ project for students who are isolating due to the Corona Virus pandemic. Students can complete their order (for the Morrisons Bangor store) by clicking here.

Your order must be put in at least 24 hours before delivery, whereby you can then email gareth.williams@undebbangor.com for a volunteer to collect your order and delivery it to the main entrance of your halls.

This service is only available for students who are self-isolating and is available Monday-Friday 10:00-16:00.

Diolch am ddarllen! | Thanks for Reading!

Created By
Richard Glyn
Appreciate

Credits:

Created with an image by Pexels - "christmas christmas tree decorate"