ครูรู้หนูทำได้ เรียนรู้ด้วยมือเรา ม.2

ภาษาไทยกับการใช้ iPad👍🏻

ผลงานนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การใช้iPadเพื่อการเรียนรู้😜

😍ตั้งใจเรียนรู้

😘จับคู่สร้างงาน

😋ฝึกคิดเขียนอ่าน

😊แบ่งปันผลงานน่าชื่นชม

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.