การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make A Differrence Project

ข้อมูลเจ้าของ Project

นาย วีรภณ บุณยะพรรค ( กวาง ) กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เป้าหมายในการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

น.ส ดาริน ปุญญพัฒนกูล ( เมย์ ) กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เหตุผลในการเปลี่ยนแปลง

เหตุผลที่เลือกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม(การติดเกมส์)ของน.ส.ดารินเพราะว่า น.ส.ดาริน มีการติดเกมส์อย่างหนักถึงขั้นไม่ค่อยมาเรียนและไม่สนใจว่ามีงานวิชาอะไรบ้าง ดังนั้นจึงมีความสนใจในการพัฒนา น.ส.ดาริน ให้มีความกระตือรือร้นในการเรียน

สภาพก่อนที่จะพัฒนา

ก่อนที่จะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของ น.ส.ดาริน ที่ติดเกมส์อย่างหนัก ส่งผลให้เสียการเรียนเพราะไม่มีการแบ่งเวลาให้กับตนเอง

เกมส์ที่ น.ส.ดาริน เล่นประจำ
เป้าหมายในการพัฒนา
  1. เพื่อให้น.ส.ดารินตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม
  2. เพื่อให้ผลการเรียนดีขึ้น
  3. เพื่อให้มีสมาธิในการเรียนมากกว่าเดิม
วิธีการพัฒนา

วิธีการพัฒนาก็คือจะพูดคุยกับน.ส.ดาริน ว่าการเล่นเกมส์ไม่ได้ผิดแต่ควรที่จะแบ่งเวลาให้เป็น สนใจในการเรียนและไม่ให้ความสำคัญกับเกมส์มากเกินไป และให้น.ส.ดาริน เรียนรู้ด้วยตัวเองว่าการติดเกมส์ส่งผลให้ตัวเองขนาดไหน

ผลจากการพัฒนา

จากวิธีการพัฒนาข้างต้นทำให้น.ส.ดารินมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น เช่น มีการแบ่งเวลาในการเล่นเกมส์และตั้งใจเรียนมากกว่าเดิม เพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้

สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะไม่ประสบความสำเร็จได้หากน.ส.ดารินไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นอย่างดี

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.