3 CLICKS AWAY Vitrine van talenten

Sociale economie: sterk in integraal trajectverhaal

Vanuit sociale economie: doorstroming naar werk

HUIDIGE SITUATIE

Matige wijze van promoten kandidaat-werknemers

Weinig gepersonaliseerd

 • Telefonisch contact
 • CV en brief
 • 'Droge' lijst CV's in CV-databank
 • Focus op hoger geschoolden en sterke profielen
doel: kandidaat-werknemers positief in beeld brengen & in 1 beeld volledige informatie aan werkgevers aanbieden

methodiek van het "omgekeerde uitzendkantoor"

Digitaal - wervend - beeldend - informatief - snel - 24/7

 • Creatie van website als portaal voor deelnemersinformatie
 • Website met dynamische, wervende look
 • Deelnemers treffend en positief in beeld brengen
 • Focus op competenties en talenten
 • Indeling bedrijfseconomisch en geografisch
 • Streven naar minimumcapaciteit in aanbod
 • Moderator ikv kwaliteitsgarantie input
 • Focus op zo duurzaam mogelijke tewerkstelling
 • Mediator = trajectbegeleider
 • Talentenpas als kern van informatie
3 Q'S: beeldvorming, profielen, doordringen nec
DELEN
Methode Immo-sector

project: naam?

Deelnemersbenadering

Focus op werkgevers (invullen noden?)

Gemak systeem

Project: uitbreiding

 • Fase 1: Antwerpen stad
 • Fase 2: Provincie Antwerpen / Mechelen en Turnhout als polen
 • Fase 3: bredere verspreiding

project: fasering

Jaar 1

 • Analyse concept,
 • Creatie website en database
 • Werkgeversbenadering
 • Grendels en privacy
 • Antwerpen, up and running
 • 2 loonkosten voor 20%

Jaar 2

 • Correcties en verfijning website
 • Nieuwe functionaliteiten
 • Specifieke doelgroepbenadering?
 • Experimenteren met betaalmodel
 • 2 loonkosten voor 15%

Jaar 3

 • Regionale en brancheverbreding (provincie)
 • 2 loonkosten 10%

3clicksaway

een idee van

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.