GERDAHALLEN Skånes största träningsanläggning

ÖVER 200 PASS I VECKAN

gymmet är öppet 24/7.

PÅ Gerdahallen arbetar många duktiga massörer - boka din behandling här.

Vi erbjuder över 25 olika spinningpass i veckan!

HIT

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.