Deze mensen zijn allemaal anders...

Toch?

Ja, iedereen is anders...

Dus?

Wat is het probleem van sommigen?!

Iedereen heeft vooroordelen

We hebben ze allemaal, vooroordelen! Opzich is daar helemaal niks mis mee, maar de manier waarop we ze gebruiken wel!

Wij als mensen zijn al snel geneigd om onze vooroordelen op anderen toe te passen, soms zo erg dat we mensen gaan discrimineren.

Vaak hebben we niet eens door dat we 'discrimineren', maar vaak ook wel! En dan kun je er zeker wat aan doen!

Wat kun je er aan doen?

1. Probeer het als eerste nooit aan anderen te laten eer je vooroordelen over iemand hebt, dan is de kans veel kleiner dat je iemand kwetst

2. Probeer je altijd te beseffen dat uiteindelijk iedereen gelijk is ook al zien we er anders uit

Je Doet de ander pijn!

De 3 belangrijkste redenen waarom je NIET moet discrimineren:

1. Iedereen is anders en daarom uniek.

2. Je kwetst mensen diep vanbinnen.

3. Het is goed dat iedereen anders is, anders zou de wereld heel saai zijn. Stel nou dat iedereen hetzelfde is als jij!?

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.