Loading

Studio "Fotografia" Zapraszam

Najtrudniejsza rzecz w fotografii jest portret. Musisz wejść z aparatem między skórę a koszulę fotografowanej osoby.

Zapraszam na spotkanie z Emilią i Piotrem.......

Created By
Andrzej Dzwonnk
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.