Werkvormen & motivatie examentaken 2BASO

EXAMENTAKEN

WERKVORMEN

Verkenning

Wat hebben jullie zojuist gedaan? Hoe is dit toe te passen binnen plastische opvoeding?

Geïndividualiseerde taken = HOEK 1

Doel kan verschillen van herhaling tot verdieping of remediëring. De opdrachten kunnen bestaan uit kennisvragen, inzichtsvragen, vragen naar mening, opdrachten, oefeningen, ...

Contractwerk

Het centrale principe hierbij is een activiteitenpakker op maat van elke leerling dat wordt vastgelegd in een 'contract'. De leerlingen krijgen dan een vooraf bepaalde tijdspanne waarin dit contract moet afgewerkt worden.

 • Zelf volgorde bepalen.
 • Tijdsbesteding zelf indelen.
 • Mogelijkheid om te differentiëren op tijd en moeilijkheidsgraad: 'moet' - en 'mag' - taken.

Hoekenwerk

In deze werkvorm gaan leerlingen zelfstandig, individueel of in groep, diverse opdrachten uitvoeren op vaste, hiervoor aangewezen plekken/hoeken.

 • Circuitsysteem: lkr bepaald doorschrijfsysteem, alle 'hoeken' duren even lang.
 • Klassikale registratie: Aantal plaatsen per hoek is beperkt. Leerlingen tekenen in voor bepaalde hoek, de verantwoordelijkheid ligt zo meer bij de leerlingen.
 • Individuele registratie: Leerling vult op registratie formulier in in welke hoek hij al gewerkt heeft. Kan ook per hoek.

Projectmatig - HOEK 2

In deze werkvorm zitten vaak complexere opdrachten en een veelheid van taken vervat.

 • Langere periode
 • Grote keuzevrijheid van lln.
 • Inspelen op interesse van lln.
 • Geschikt voor heterogene groepen.

Onderzoeksgericht - HOEK 3

Deze werkvorm wordt gestuurd door onderzoeksvragen.

 • Lln stelt onderwerp in vraag.
 • Lln stelt proces in vraag.
 • Confronteert lln met een vraag of probleem met open einde.
 • Verschillende oplossingen of antwoorden mogelijk.

Drie subtypes:

 1. Gestructureerd onderzoek: Heldere onderzoeksvraag en duidelijke procedure omschreven.
 2. Begeleid onderzoek: Onderzoeksvraag wordt gegeven, lln moet zelf de procedure uitdenken.
 3. Open onderzoek: Lln krijgt geen of heel open onderzoeksvraag die ze moeten verfijnen tot hypothesen. Lln moet zelf de procedure uitdenken.

Probleemgestuurd

In deze werkvorm leren de leerlingen a.d.h.v. probleemtaken die hen confronteren met een probleemstelling. Lln zullen deze moeten analyseren, synthetiseren, oplossen en evalueren.

 • Reële of levensechte (beroeps)situatie.
 • Actieve en zelfstandige kennisverwerking.
 • Lkr stuurt denkproces.
 • Lkr bewaakt werkproces.
 • Zowel in groep als individueel.

Werkvormen als motivatie

Een lln. moet geprikkeld worden en blijven doorheen een lange lesdag. Hiervoor kan je gebruik maken van verschillende didactische werkvormen. Hieronder een onderverdeling in categorieën volgens steunpunt GOK (klik op de naam om de website te bekijken.)

 • Voorkennis activeren/nieuwsgierig maken
 • Informatie verwerken
 • Mening vormen/tot consensus komen
 • Inoefenen
 • Opgedane kennis verwoorden

Interessante links rond visible thinking routines

Werkvormen & tools

Motiveren

Voorzie extra opdrachten

 • Voor wanneer een lln. vroeger klaar is.
 • Biedt uitdagingen
 • Zorgt voor een flow = lln. weet wat hij/zij moet doen.
 • Lln. zit nooit stil = altijd bezig met een doel.
 • Veel vrijheid mogelijk = inspelen op interesses (materiaal, techniek, onderwerp, beschouwing, ...)
 • Rust voor de lln. is rust voor de lkr.

Binnenklasdifferentiatie

De flow = de toestand waarin mensen dermate betrokken zijn bij een activiteit dat ze alles om hen heen vergeten. Deze ervaring is zo positief dat het de moeite waard is om deze te herhalen zonder de noodzaak van een externe beloning” (citaat Csikszentmihalyi).

Flow-ervaring bij de leerlingen bereiken.

twee eigenschappen

 • Enerzijds moeten we op zoek willen gaan naar de brede interesses (exploratie)
 • anderzijds naar de verdiepende interesse (absorptie).

Wat met binnenklasdifferentiatie binnen plastische opvoeding bereiken?

 1. We willen maximale kansen bieden voor een optimale ontwikkeling.
 2. We willen het vertrouwen in eigen kunnen van de leerling vergroten.
 3. We willen het vak plastische opvoeding toegankelijker maken voor elke leerling.
 4. We willen leerlingen aanspreken op hun eigen niveau, door hen uit te dagen en te inspireren.

De leerkracht kan volgende differentiatiemogelijkheden benutten.

 • Leerplandoelstellingen
 • Tijd
 • Leerstijlen: zien, denken, doen
 • Meervoudige intelligentie
 • Lesverloop: De leerkracht ondersteunt de persoonlijke lesstappen van de leerling via individuele begeleiding. De leerkracht voorziet in een gemeenschappelijke instructie. Daaruit ontstaan dan individuele processen.
 • Product: Geen vooraf bepaald eindresultaat!
 • Niveau: Individueel niveau, geen falen maar proberen, leerlingen uitdagen!
 • Interesse & leefwereld
 • Evaluatie: Elke leerling wordt geëvalueerd vanuit de eigen beginsituatie en het persoonlijk afgelegde leertraject. Proces en attitudes wegen zwaarder dan product. Feedback geeft de leerling een beeld van zichzelf en zijn/haar werk.

Evaluatie als motivatie

Binnen plastische opvoeding staat de evaluatie van het proces voorop.

 • tussentijdse evaluatie
 • punten motiveren
 • de leerling heeft duidelijke doelen
 • gerichte feedback
 • voor welk 'soort' lln.?
 • ...

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.