Wielkie GRANIE mashup events

Wielkie Granie to projekt w ramach którego centrum Katowic

Wielkie Granie to projekt w ramach którego centrum Katowic zostaje zmienione w świat gier planszowych i karcianych. Projekt co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miasta oraz przyciąga szeroką grupę pasjonatów gier „bez prądu”. Inicjatywa zachęca do odejścia sprzed komputera, wyjścia z domu i zagłębienia się w świat wyobraźni.

Created By
kamil pakula
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.