Cami Halisi Isitma Under carpet heatıng

Cami Halısı Isıtma

Camiler genellikle dernek veya vakıfların destekleriyle ayakta kalabildiklerinden dolayı ekonomi yapmaları gereklidir. Bu konuda cami halisi; halı altı ısıtma teknikleri gündeme gelir.

Karbon film sayesinde halı altından yani yerden ısıtma mümkündür. Cami içerisinde homojen bir ısı dağılımı olacaktır. Yerden ısıtma olduğu için ısı kaybı neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu ısıtıcı filmler insan sağlığına zarar vermez ve hissedilecek derecede kalın bir malzemeden üretilmezler.

Genellikle 0,5 – 0,10 mm arasında katmanlı bir sistemde üretilen bu malzeme güvenlidir.

Halı Altı Isıtma İçin Güvenlik

Isıtıcıyı serdiğiniz zemininin düz ve sert olmasına dikkat ediniz.

Isıtıcının üzerinde buluna sert cisimlerden dolayı kopmamasına özen gösteriniz.

Ürün kablo bağlantılarına dikkat ediniz.

Isıtıcının tamamı halı altında kalacak şekilde seriniz.

Katlı halı altına kesinlikle sermeyiniz, aksi taktirde ürün zarar görebilmektedir.

Kaynak: Wikipedia Isıtma

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.