Vérszerződés

Nyisd ki a munkafüzet 48. oldalát és olvasd el a Hallotad-e részt!

Miért kellett őseinknek elhagyniuk az őshazát?

Csata közben

Kit választottak fővezérnek?

Húzd alá a törzsi vezetők nevét!

Mit fogadtak meg a vezérek?

Álmos
Őseink útvonala

Írd le betűrendbe a törzsek és a vezérek nevét!

Honfoglaló őseink öltözete
Fegyvereik

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.