keuzes maken op weg naar 4 GT

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Uw zoon/dochter staat voor een belangrijke keuze in de schoolloopbaan op het Candea. Ze moeten een vakkenpakket kiezen voor het examenjaar. Omdat het proces iets anders gaat dan u in de voorlichting van decaan Jos Meijer heeft gehoord krijgt u deze korte nieuwsbrief.

Op 24 januari j.l. hebben velen van u de informatieavond bezocht waar decaan Jos Meijer uitleg heeft gegeven over het keuzeproces. Tijdens deze avond zijn onderstaande schema's met u doorgenomen.

Belangrijk is dat u met uw zoon/dochter in gesprek gaat over de te kiezen vakken. Wat vinden ze leuk, waar zijn ze goed in en welke vakken hebben ze eventueel nodig voor de vervolgopleiding. Laat de keuze niet afhankelijk zijn van wat een vriend kiest om zo bij elkaar in de klas te komen. Leerlingen hebben voor alle vakken een advies gekregen van de vakdocent, dit komt ook op het rapport te staan. Deze adviezen zijn niet bindend, maar uw zoon/dochter moet zich wel realiseren dat een advies niet voor niets gegeven wordt. Mochten er vragen zijn over het gegeven advies laat uw zoon/dochter het dan navragen bij de vakdocent.

De mentor zal deze en/of volgende week aandacht besteden aan het te kiezen vakkenpakket en een voorlopige keuze doornemen. U krijgt vervolgens een formulier waarop u definitief aan kunt geven welke vakken er volgend schooljaar gekozen worden. Uiterlijk 4 april moet de definitieve pakketkeuze, voorzien van handtekening, ingeleverd worden bij de leerlaarcoördinator Lotte Topper.

Voor vragen kunt u terecht bij de mentor.

Hartelijke groet namens alle mentoren van klas 3GT,

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.