โครงการ สร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสำคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุเนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจำนวนมากขึ้น ชุมชนก็เพิ่มขึ้น สถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ ปัญหาที่เจอในโชว์รูมพนักงานทิ้งขยะไม่เป็นที่ สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด ฯลฯ เพราะพอได้ยินคำว่า “ ขยะ ” หลายๆ คนก็ไม่สนใจ ละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนำมาคัดแยกอย่างถูกวิธีแล้วจะสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การจะแก้ไขปัญหาให้ได้นั้นเราต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการทิ้งขยะ โดยอาจจะเริ่มจากการร่วมมือภายในที่ทำงาน เมื่อพนักงานทุกคนรู้จักแยกขยะและทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็จะทำให้โชว์รูมดูสะอาดสะอ้าน มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับศูนย์ให้บริการลูกค้า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

3.เพื่อลดภาวะโรคติดต่อต่าง ๆ อันเป็นผลพวงจากขยะ เช่น หนู และ แมลงต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมายโครงการ

พนักงาน ในโชว์รูม ทุกคน

พื้นที่/สถานที่

โชว์รูม ซูซูกิดอนเมือง

ระยะเวลา

3 สัปดาห์

วิธีการดำเนินงาน

1. วางแผนการดำเนินงานเพืาอจัดทำโครงการ

2.แจ้งผู้บริหารโชว์รูม ในการจัดทำโครงการให้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมทำโครงการ

2-จัดเตรียม วัสดุ-อุปกรณ์

ได้แก่ กระดาษ กรรไกร กาวสองหน้า โปรชัวให้ความรู้เกี่ยวการคัดแยกขยะ

3. ดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด

3.1 นำกระดาษปริ้นข้อความ คัดแยกขยะ ไปติดแปะถังขยะ 3 แผ่น

ได้แก่ สี เหลือง (ขยะรีไซเคิล) สีเขียว (ขยะทั่วไป) สีแดง (ขยะอันตราย)

3.2 ทำโปรชัวให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะไปแจกพนักงานและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี

4.ตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนกการดำเนินงานต่างๆ

5.วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินโครงการ

6.รายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บริหาร

แผนการปฎิบัติงาน

ปัญหา พนักงานทิ้งขยะไม่เป็นที่
กระดาษที่ใช้แล้วทิ้งไม่เป็นที่
นำกระดาษรียูส กลับมาใช้อีกด้านหลัง
แจ้งผู้จัดการศูนย์บริการ ให้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมีส่วนร่วมโครงการ
ผู้จัดการศูนย์บริการแจกโบชัว วิธีการคัดแยกขยะและอธิบายปัญหาและวิธีแก้ไข
ก่อน
หลัง
รายงานผลกับผู้จัดการโชว์รูม

งบประมาณ

500 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพัชรินทร์ โคตรสมบัติ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

สัมภาษณ์ความสะอาดโชว์รูมกับแม่บ้าน

พัชรินทร์ : หลังจากการทำโครงการพี่รู้สึกว่าโชว์รูมสะอาดขึ้นไหมคะ และปัญหาที่เจอเรื่องขยะ ลดลงไหมคะ

แม่บ้าน:ปัญหาขยะลดลง คะ แต่อยากให้พนักงานทุกคนมีวินัยในตนเอง ทิ้งขยะให้ถูกที่ พี่ก็หายเหนื่อยแล้วคะ โชว์รูมจะสะอาด ลดปัญหาเรื่องกลิ่นด้วย

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

- พนักงานมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน สร้างพลังสามัคคี และจะสามารถขยายจากองค์กรเล็ก ๆ ในหมู่สมาชิก ไปสู่ชุมชนใหญ่ ก่อให้เกิดการลดปัญหาขยะของชาติได้

-พนักงานทุกคนมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี แยกขวด กระดาษ หนังสือพิมพ์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับโชว์รูม โดยนำเงินจากการขาย เข้า เงินกองกลาง และทุกครั้งที่ขายได้ ผู้จัดการศูนย์บริการ จะซื้อ ขนม มาเลี้ยง เช่น KFC ,หมูกะทะ ฉลองกันหลังเลิกงาน

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.