GATEWAY Wat is daT?

Wat kun je zelf vinden in de DM?

Maar, wat is een gateway?

Dit zijn zendingen die vanuit het buitenland VIA Nederland naar het land van bestemming gaan. PostNL is daarin dus een gateway.

Onthoud dit goed:

Wij zijn de gateway voor deze zending. Dit houdt in dat we de zending enkel doorsturen naar het land van bestemming. We hebben dan ook weinig informatie over deze zending.

Voorbeeld

Effe oefenen!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.