การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด.ญ.กนกนภัส เพิ่มชาติ ป.4/5 เลขที่39

การอนุรักษ์ธรรมชาติหมายถึง

ในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หมายถึงการใช้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความชาญฉลาดและก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อมวลมนุษย์ให้มากที่สุดและมีระยะเวลาในการใช้งานยาวนานที่สุด สังคมไทยเราแต่โบราณก็ได้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ อาทิ เกษตรกรรมได้มีการเพาะปลูก ทำนา โดยใช้วัว ควายเป็นแรงงานในการไถพรวนและเลี้ยงตามไร่ตามท้องนา ซึ่งก็ท่ากับว่าเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้แก่พื้นดินจากมูลสัตว์เหล่านั้น ในขณะเดียวกันคนในสมัยก่อนจะไม่มีการจับปลาในวันพระตามสระน้ำในวัด ยิงนก ล่าสัตว์ ในบริเวณป่าตามวัด เป็นต้น

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คือ สิ่งที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ำ ป่า ภูเขา ที่มีอยู่ในแผ่นดินอย่างล้วนก็มีประโยชน์ทั้งนั้นเราควรเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมัน

1. รักษารถยนต์ ด้วยการเปลี่ยนไส้กรอง ไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลง มีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วย

2. ควรใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษทิชชู

3. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก

4. ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทาง ควรทิ้งขย

5. ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

6. ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า

7. ไม่เปิดน้ำ และไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์

8. ไม่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง

9. ควรทานอาหารให้หมดจาน

10. ไม่ควรเผาขยะหรือเศษไม้,เศษหญ้า

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.