ÀTOM VÍCTOR LÓPEZ

MODELS ATÒMICS

Model atòmic Dalton:

  • Tota la matéria està feta per àtoms. Són invisibles i indestructibles.
  • Tots els àtoms d'un element són el mateix.
  • Componen una forma quan dos o mes tipus d'àtoms es vinculen.
  • Els àtoms no son destruïts durant reaccions químiques, només es reorganitzen.

Model atòmic Thomson:

  • Deia que els àtoms eren esferes amb cargues negatives i positives passant per dins, ja que encara no s'havia demostrat que tinguessin un nucli.

Model atòmic de Rutherford:

  • Va demostrar amb un experiment que l'àtom te un minúscul nucli de carga positiva i que les cargues negatives giraven al seu voltant.

WEBGRAFIA

https://edtech2.boisestate.edu/lindabennett1/502/dalton.html

https://www.boundless.com/physics/textbooks/boundless-physics-textbook/atomic-physics-29/the-early-atom-185/the-rutherford-model-686-4353/

https://edtech2.boisestate.edu/lindabennett1/502/thompson.html

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.