Vill du har hjälp med diskriminering, likabehandling & jämlikhet inom din organisation? Specialist med bred erfarenhet at HR, Kommunikation & processledning

Kraven ökar från medarbetare, lagstiftare och kunder på att all verksamhet bedrivs på ett sätt som är jämlikt, med ett aktivt arbete för likabehandling inom organisationen, med förberedelse i fall diskriminering uppstår och med ledare och medarbetare som är medvetna om vad det betyder att driva verksamhet med jämlikhet som kärnvärde, som är bra på att berätta vad det betyder för dem, när de lyckas och när det inte lyckas.

Jag hjälper dig gärna med att utveckla, målsätta och kvalitetssäkra arbetet med jämlikhet, diskriminering och likabehandling i alla delar. Det kan involvera:

 • policy
 • likabehandlingsplan
 • processöversyn
 • medarbetarenkät
 • utvärdering
 • kommunikationsplan
 • ledarutveckling
 • kompetensutveckling
 • förändringsledning
 • integrering i verksamheten
 • föreläsning
 • bereppsfördjupning
 • förberedande dialog - innan beslut
 • mentorskap

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.