Kaitaa gymnasium

Min skola är byggd år 1966. Vi har 350 studerande i vårt gymnasium. Vi har 350 studerande i vårt högstadium. Vi har en bildkonst linje i vår skola. Där är 60 studerande. Vi har fri skollunch. Alla har egna kurser och alla kurser har olikt antal studerande. Du kan ta några studentexamen i 2 år men mest studentexamen är i 3 år. Vi har gamla danser i vår skola på andra klassen.

Här är min skolas kantin.
Här är några eleverna från vår skol
Vi har soffarna här
Vår klasser är stor och bra

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.