mobile game gekozen game: sea hero quest

dit is een game die onderzoek doet naar alzheimer. de levels bestaan uit maps die je moet onthouden. je bootje gaat automatisch naar voren. je klikt links van het scherm om naar links te gaan en rechts van het scherm om naar rechts te gaan. je swiped naar boven om sneller te gaan.
het spel doet veel spelletjes met onthouden. je gaat naar het eind van de map en dan moet je onthouden waar je begonnen bent met varen en moet je weten welke richting je je raket moet vuren
na zo veel levels krijg je op een gegeven moment een wezen die je moet fotograferen. na elk level vraagt de game of je wat vragen wilt invoeren voor het onderzoek.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.