Loading

Exposition Wollef Eng Retrospektive

D'Thema Wollef gouf a ville Fächer ennert verschidde Standpunkten behandelt. De groussen Deel vun de Klassen vun der voie de préparation vum LNB hun sech um Projet bedeelegt.

Mär hun ee Maskottchen zum Projet kreeiert: den Alli Wollef

No engem Opruff hun d'Schüler hier Virschléi fir d'Maskottchen eragereecht. De gleckleche Gewënner war den Wilson Baldé Inacio vun der 9MO1

5 verschidde Künstler (co-finanzeiert vum SCRIPT) hun an Atelieren mat de Schüler vun der 9MO zum Thema Wollef geschafft.

Nora Wagner: Siebdruck

Luc Spada: Textcollagen

Justine Blau: Schiettheater

Caroline Koener: 2D/3D Personnagen

Yann Müller: Skulptur

Weider Impressionen aus den Atelieren

D'Schüler hun en E-Book mam Alli Wollef creeiert. Begeeschtert vun hierem Ergebnis hu mer decideiert och eng Printversioun dovun ze man fir et ze verkafen. Den Erleis soll op Wunsch vun de Schüler un d'Association "Wonschstär" gespend gin

An dunn war et sou wäit: dei grouss Ausstellung mat alle Produkter, dei am Laf vum Joer entstan sin - Am Hall Fonducq vum 15. Juni - 20. Juni 2018

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.