Big ideas for the classroom Growth mindset by classdojo (Polish version)

Każdy może stać się mądry. Musi tylko na to pracować!

Twój mózg jest jak mięsień!

Kiedy próbujesz nowych wyzwań, fundujesz swojemu mózgowi trening, którego potrzebuje, by się wzmocnić, a to jednocześnie czyni Cię mądrzejszym.

Ucz się na błędach!

Błędy to nic wielkiego. Można od nich zmądrzeć.

Taki proces uczenia się na podstawie błędów sprawia, że nasz mózg pracuje wyjątkowo dobrze i szybciej rośnie!

Potęga słowa JESZCZE!

To nie tak, że nie umiem tego zrobić, tylko, że JESZCZE nie umiem tego zrobić!

Świat neuronów

Wszystko, co potraficie zrobić, dzieje się tylko dzięki temu, że neurony się ze sobą komunikują.

Macie możliwość wpłynąć na to, jak wasze neurony są połączone. I możecie nauczyć się rzeczy, których nawet się nie spodziewaliście!

Podejmuj wyzwania!

Jedynym sposobem rozwoju naszych mózgów jest praca nad trudnymi i wymagającymi rzeczami.

Jeśli nauczymy się kochać wyzwania, zawsze będziemy się rozwijać i każdego dnia będziemy trochę zdolniejsi! Aż w pewnej chwili będziemy w stanie dokonać czegoś niesamowitego!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.