การศึกษาดูงานหลักสูตรในสถานศึกษา โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และโครงการปลูกป่าวังจันทร์ ระยอง

วันที่ 16 มีนาคม 2560เข้าร่วมโครงการการศึกษาดูงานหลักสูตรในสถานศึกษา 3 แห่งด้วยกันโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา สถาบันวิทยสิริเมธี โรงเรียนกำเนิดวิทย์ และมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมโครงการปลูกป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ของปตท.

สถานที่แรก คือโรงเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

เป็นโรงเรียนที่อยู่ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นักเรียนในโรงเรียนเป็นคนพิการช่วงล่าง ตั้งแต่เอว สะโพก จนถึงขา และเป็นปอลิโอ นักเรียนส่วนใหญ่ใช้รถเข็น(wheelchair)ในการเคลื่อนไหวไปเรียน ในชั้นเรียนจะมีการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีอาษาสมัครที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาสอน สอนการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการเขียนแบบเครื่องกล เรียนเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ นักเรียนที่นี่จะได้เรียนฟรี อยู่ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายทางโรงเรียนจะได้รับจากการบริจาคผ่านทางมูลนิธิของคุณพ่อเรย์ เพราะเงินบางส่วนที่ได้จากรัฐไม่พอใช้ในการใช้จ่ายเนื่องจากเป็นโรงเรียนอาชีวะเอกชน

โรงเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ มีการออกแบบทางสัญจรสำหรับนักเรียน และบุคลากรที่ใช้รถเข็นได้เป็นอย่างดี มีการเคลื่อนย้ายได้ง่าย

ภายในโรงเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ มีร้านกาแฟ และขนมเล็ก ขนมจะเป็นฝีมือของเด็กออทิสติกที่เข้ามาเรียน แล้วฝึกอาชีพเพื่อทำขนมขาย

ชื่อร้าน half n' half chocolate เย็นอร่อยมาก ราคาไม่แพง

สถานที่ต่อไปเป็นสถาบันวิทยสิริเมธี ที่จังหวัดระยอง เป็นสถาบันที่สอนนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก รับนักศึกษามาแล้ว 2 รุ่น รับนักศึกษาที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 เข้าศึกษาในสาขาต่างๆ เป็นสถาบันที่มีความครบครันในการศึกษา และพัฒนาการวิจัย มีเครื่องมือที่ทันสมัย สถานที่เอื้ออำนวยต่อการวิจัย และศึกษาเป็นอย่างมาก

เป็นหุ่นจำลองตัวอาคารที่กำลังจะเกิดขึ้นในโครงการ

สวนไผ่ เป็นสวนที่สงบและร่มรื่นมาก เหมาะแก่การพักผ่อน ในสวนจะมีรูปปั้นผู้หญิงที่มีลักษณะแตกต่างกัน

สถานที่ต่อไปคือโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนที่สอนระดับมัธยมปลาย เน้นด้านวิทยาศาสตร์ มีความพร้อมในเครื่องมือ และสถานที่ฝึกปฏิบัติจริง

ห้องสมุดโรงเรียนกำเนิดวิทย์

หอพักของนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ โดยนักเรียน 1 คนจะอยู่กันคนละ 1ห้อง

ผลงานศิลปะของน้องๆ ในวิชาศิลปะ

และสถานที่สุดท้าย คือ โครงการปลูกป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง เป็นสถานที่ตื่นตาตื่นใจด้วยสถาปัตยกรรม สวยและมีความร่มรื่น แม้อากาศร้อนมากก็ตาม จะมีการบอกเล่าเรื่องราวการฟื้นฟูพื้นที่ป่าวังจันทร์ สิ่งที่เริ่มทำ และสิ่งที่กำลังจะเป็นไปของโครงการ

พี่ๆมีการสาธิตการปลูกผักโดยไม่ใช้กระถาง และแจกเมล้ดพันธุ์พืชให้กลับไปปลูกที่บ้านกันอีกด้วย

เป็นตากล้องเลยไม่ค่อยมีรูปนะคะ :D

การศึกษาดูงานครั้งนี้สนุกมาก และร้อนมากเช่นกัน แต่ก็ได้เปิดรับความรู้ใหม่ๆ การพัฒนาของเทคโนโลยีกับการศึกษาใหม่ แต่ละสถานที่มีความพิเศษ และแปลกใหม่ สามารถเปิดมุมมองการศึกษาได้กว้างขวางมากยิง่ขึ้น ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆนะคะ:D

ขอบคุณค่ะ :D

ณัฏฐ์ชนิกา เกษสุวรรณ 57030426

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาสถาปัตยกรรม

เด็กน้อยใส่แว่น สะพายกล้อง สะพายกระเป๋าแดง และรองเท้าสีแดง :D

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.