SAWASDEE Chutima Thammonyu

CMYK = สีที่นำมาใช้ผสมทั้ง4สีนี้ จะทำให้เกิดสีต่างๆอีกหลายร้อยสีนำมาใช้การพิมสีต่าง

Vector = เส้นสมมุติหรือแสดงทิศทางและปริมาณ

GIF = เป็นไฟล์ภาพชนิดหนึ่งที่มีการอัดข้อมูลได้สูง ไฟล์ชนิดนี้ไม่เหมาะกับภาพรายละเอียดสูง

CROP = การตัดหรือเจียนบางส่วนของภาพเพื่อให้ไม่ใหเกินเนื้อในหน่วยความจำ

PIXEL = ความละเอียดของภาพ

Design = การออกแบบ

JPEG = การบีบอัดภาพส่วนเสียให้เสียความละเอียดน้อยที่สุด

Resolution = ค่าความละเอียดของภาพเป็นจำนวนเม็ดสี

Tiff = รูปแบบใช้เก็บภาพความละเอียดเช่น เลเยอร์

RGB = การผสมสี 3 สีหลัก คือ แดง เขียว น้ำเงิน

Layer คือ ชั้น ของการซ้อนทับกันของภาพเป็นชั้นๆ Layer นั้น เปรียบเสมือนเเผ่นใส่ ที่เมื่อเรานำมาวางทับกัน ก็จะสามารถมองเห็น ภาพที่เกิดจากการซ้อนกันของแผ่นใสได้เหมือนเป็นภาพเดียว

Concept = คนเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบเสมอไป ลองออกมานอกเส้นทางบ้างชีวิตจะได้มีสีสัน

พวกเราคณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดทำหนังสือภาพวาดระบายสี A-Z เพื่อให้เด็กกำพร้าบ้านนกขมิ้น ได้เสริมสร้างทักษะในระบายสี ดิฉันมีหน้าที่ทำแต่งแหน่งงานจัดเย็บเข้าเล่ม เพื่อจัดส่งให้น้องๆบ้านเด็กกำพร้าบ้านนกขมิ้นได้ฝึกฝนระบายสีกัน

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.