Hvad hvis det var dine billeder? Hver dag bliver tusindvis af nøgnbilleder delt blandt unge

Nøgenbilleder florere overalt på nettet blandt unge - og ofte er det uden tilladelse, at billederne er kommet ud.

Det er vigtigt at du altid tænker over hvad du ligger på internettet. Når det først er på nettet, forsvinder det aldrig igen.

Credits:

Created with images by thematthewknot - "Stop!" • Dano - "Cranes" • Victor Nuñez - "Internet"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.