สัมมนาวิถีชุมชนวัด(บีอีซี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 6th north eastern Basic ecclesial community seminar

Registration and welcome meal/ลงทะเบียนและอาหารมื้อต้อนรับ

Fr. Thanya informed the bishop about an ongoing liturgy./คุณพ่อธัญญาแจ้งพระคุณเจ้าเกี่ยวกับพิธีกรรมที่จะดำเนินต่อไป

Bishop Chusak Sirisut presided the liturgy of the word for the opening ceremony and gave keynote speech./พระคุณเจ้าเป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการสัมมนาและกล่าวสุนทรพจน์เปิดการสัมมนา

Ajarn Chaichan Rotphai, director of Pastoral Council, presented souvenir to the bishop./อาจารย์ชัยชาญ รอตภัย ผู้อำนวยการสภาภิบาลฯ มอบของที่ระลึกแด่พระคุณเจ้า 

Group photo in front of Our Lady of Holy Rosary Church (Udon Thani diocese was on the way)./ถ่ายรูปหมู่บริเวณหน้าวัดแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ (สังฆมณฑลอุดรธานีกำลังเดินทางมาร่วม)

Fr.Piyachart Makornkan, an expert in BEC from Archdiocese of Bangkok, lectured on "A New Way of Being Church"./คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบีอีซีจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพบรรยายเรื่องการนำเทววิทยาสู่ภาคปฏิบัติ "การเป็นพระศาสนจักรรูปแบบใหม่"

Fr. Khamdee Thongmak, Ubonratchathani diocese, introduced how the pastoral council and BEC enhanced teamwork./คุณพ่อคำดี ทองมาก จากสังฆมณฑลอุบลราชธานีบรรยายเรื่องสภาภิบาลกับวิถีชุมชนวัดและการทำงานเป็นทีม

Relax during an interval./ผ่อนคลายในช่วงพักก่อนเข้ากิจกรรม

Dr.Thirakiat Buraphachayanon was a master of ceremony in this seminar./คุณหมอธีรเกียรติ บูรพาชยานนท์เป็นพิธีกรหลักในการสัมมนาครั้งนี้

Fr.Wimanchai Nawaen (right) led the workshop on BEC meeting./คุณพ่อวิมานใจ นาแว่น(ขวามือ) นำประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประชุมกลุ่มบีอีซี

Fr. Thanya explained procedure to the participant./คุณพ่อธัญญาอธิบายขั้นตอนให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

BEC meeting/ประชุมกลุ่มบีอีซี

Fr. Ekachai Chinnakort, parish priest, said welcome and compliments to all the participants./คุณพ่อเอกชัย ชิณโคตร เจ้าอาวาส กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

Group photo of Udon Thani diocese/ภาพหมู่สังฆมณฑลอุดรธานี

Group photo of Thare-Nongsaeng Archdiocese/ภาพหมู่อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

Group photo of Pak Chong/ภาพหมู่กลุ่มปากช่อง

Group photo of Nakhon Ratchasima diocese (assorted churches)/ภาพหมู่สังฆมณฑลนครราชสีมา (คละวัด)

Group photo of the Cathedral of Nakhon Ratchasima diocese/ภาพหมู่อาสนวิหารสังฆมณฑลนครราชสีมา

Group photo of Nakhon Ratchasima diocese; Non Kaew, Non Phaek, Non Ngew/ภาพหมู่สังฆมณฑลนครราชสีมา; โนนแก้ว โนนแฝก โนนงิ้ว

Group photo of Nakhon Ratchasima Diocese; Kok Prasat-Prasatphon/ภาพหมู่สังฆมณฑลนครราชสีมา; โคกปราสาท-ปราสาทพร

Group photo of Nakhon Ratchasima Diocese; Buriram (host)/ภาพหมู่สังฆมณฑลนครราชสีมา; บุรีรัมย์ (เจ้าภาพ)

Closing Mass/มิสซาปิดการสัมมนา

May we excuse for any mistakes. (ขออภัยหากมีความผิดพลาดประการใด)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.