Mai & Me Cichi dining experience

  • Meedenken met klant over maatwerk aankleding
  • Gebruik makend van aanwezige materialen
  • Flexibele aanpak
  • Zowel mastiek, organisatie, bloemen/groen, vuurschalen
  • Zo nodig moodboard ontwikkelen

Prijzen

  • Kostprijs materialen huur/koop
  • Uurtarief 42,50 ex btw
  • Vervoer 0,40 per km

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.