Žabica djevojka projekt hrvatska bajkovnica

Pročitali smo bajku Žabica djevojka. Svaka skupina je odradila jedan zadatak.

1. skupina - Odredite glavne događaje prema redoslijedu radnje.

2. skupina - Izmislite TV reklamu kojom bi ovu bajku pokušali prodati svojim prijateljima.

3. skupina - Napravite bajku u obliku stripa.

4. skupina - Izradite lutkice žabice djevojke. Pripremite monolog.

5. skupina - Napišite pismo nekom liku iz bajke. Napišite mu što mislite o njemu i priči. Napišite mu nešto o sebi.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.